Tagdíj

 

MENNYI  A TAGDÍJ?

 
Az FRSZ XII. kongresszusának döntése szerint a szakszervezeti tagdíj 2015. november 15-étől kezdődően:
  • a hivatásos állomány esetében a beosztási illetmény 0,8 %-a;

  • a közalkalmazotti, köztisztviselői, kormánytisztviselői jogviszonyban állók, valamint munkaviszony keretében foglalkoztatott munkavállalók esetében a pótlékok nélküli bruttó illetmény, illetve munkabér 0,8 %-a;

  • a rendvédelmi oktatási intézmények tanulóinak, hallgatóinak 100,- Ft/hó, valamint

  •  a nyugdíjas vagy szolgálati járandóságban részesülő, valamint a GYED-n, vagy GYES-en lévő tagok esetében 800,- Ft/hó.

A kongresszus döntése szerint a tagdíj mértéke 2019. január 01-től ismét változni fog:
  • a hivatásos állomány vonatkozásában a beosztási illetmény 0,9 %-ára,

  • a közalkalmazotti, köztisztviselői, kormánytisztviselői jogviszonyban állók, valamint munkaviszony keretében foglalkoztatott munkavállalók vonatkozásában a pótlékok nélküli bruttó illetmény, munkabér 0,9 %-ára.

Miért változik a tagdíj mértéke?

 

A tagdíj számítási módjának megváltoztatását a hivatásos állomány vonatkozásában a 2015. július 01-jén hatályba lépett új Hszt. tette szükségessé. A törvény ugyanis megszűntette a tagdíj számításának alapját képező rendfokozati illetményt, az alapilletményt pedig a korábbiaktól eltérő illetményelemekkel és magasabb összegben határozta meg.

Mindezek következtében alapszabályunk ellentmondásba került a Hszt-vel, ami módosítás hiányában a tagdíj aránytalan mértékű emelkedését eredményezte volna. Ennek elkerülése érdekében döntött a kongresszus úgy, hogy a továbbiakban a hivatásos állomány vonatkozásában csak a beosztási illetmény képezze a tagdíj alapját és a korábbi 1 % helyett annak is csak a 0,8 %-ának megfelelő összeg terhelje tagjainkat. Ez számításaink szerint átlagosan a tagdíj 29 %-os mértékű emelését fogja eredményezni, ami arányban áll az új Hszt. által garantált idei illetményemeléssel.

A kormányzati tervek szerint 2019-ig a hivatásos állomány illetményét átlagosan további 20 %-kal emelik, ami az idén júniusihoz viszonyítva összességében 50 % körüli illetményemelést fog eredményezni. Ehhez igazodva döntött úgy a kongresszus, hogy 2019. január 1-jétől, a Hszt. szerinti új illetményrendszere való 100 %-os beállás időpontjától kezdődően a tagdíj mértéke a beosztási illetmény 0,9 %-ára emelkedjen. Ezzel a tagdíj összege arányaiban követni fogja az illetmények alakulását. Amennyiben a kormányzati ígértek nem valósulnak meg és a tervezett illetményemelés elmarad, a kongresszus felül fogja vizsgálni a tagdíj mértékére vonatkozó döntést.

A közalkalmazotti, köztisztviselői, kormánytisztviselői jogviszonyban állók, valamint munkaviszony keretében foglalkoztatott munkavállalók vonatkozásában a pótlékok nélküli bruttó illetmény, illetve munkabér 1 %-áról 0,8 %-ára csökkentette a kongresszus a tagdíj mértékét! A kongresszus álláspontja szerint a tagdíj mértékének egységes meghatározása juttatja leginkább érvényre azt a szolidaritás eszméjéből eredő, és az FRSZ megalakítása óta érvényesülő alapelvet, hogy minden tag a jövedelmi viszonyaihoz igazodó, arányos tagdíjat fizessen. A közalkalmazottak a hivatásosokéhoz viszonyítva elenyésző, még az elmúlt évek keresetveszteségét sem kompenzáló 5 %-os illetményemelést kaptak 2015-ben, míg a munkavállalók – megalázó módón – semmiféle emelésben nem részesültek. Mindez, a kongresszus véleménye szerint indokolttá teszi, hogy a hivatásos állomány tagdíja az illetményemeléshez arányosan igazodva emelkedjen a jövőben, míg a közalkalmazottak és a munkavállalók terheit – lehetőségeinkhez mérten – csökkentsük.

A tagdíjcsökkentéssel a kongresszus azt kívánta kifejezésre juttatni, hogy a FRSZ szolidaritást vállal a méltatlanul alacsony illetményben részesülő közalkalmazotti és munkavállalói állománnyal!

Hogyan állapítja meg az FRSZ a fizetendő tagdíj összegét?

 

2012. január hónapban a Belügyminisztérium - végrehajtva a kormányzat rendvédelmi szakszervezetekkel szembeni diszkriminatív politikáját - önkényesen és jogellenesen megtiltotta a rendőri szerveknek a szakszervezeti tagdíj illetményből történő munkáltatók általi levonását. Aki tehát ezen időpont után lépett be szakszervezetünkbe önbevallás alapján fizeti a szakszervezeti tagdíjat.

Mivel a belügyi munkáltatók 2012. óta nem hajlandóak levonni a szakszervezeti tagdíjat az illetményből, ezért belépéskor minden tagunknak nyilatkoznia kell a tagdíjfizetés alapjául szolgáló aktuális illetményéről.

Ez az "önbevallás" érvényesül a későbbiekben is az illetmény (munkabér), vagy az annak alapját képező besorolás változásakor. Amennyiben valakit magasabb beosztásba neveznek ki és ennek következtében emelkedik az illetménye, vagy éppen ellenkezőleg, alacsonyabb beosztásba helyezése miatt csökken az illetménye, újabb nyilatkozatot kell tennie, melyben közli a szakszervezetünkkel, hogy a továbbiakban milyen besorolás alapján, mekkora összegű illetmény után fizeti a tagdíjat. 

 

Van-e tagnak teendője a tagdíjváltozás miatt?

 

Tekintettel arra, hogy a tagdíjfizetés az önbevallás elvén alapul, a tagdíjat módosító kongresszusi döntést csak tagságunk együttműködésével tudjuk megvalósítani. Ennek érdekében tisztségviselőink felkeresik az érintett tagokat a szükséges okiratok kitöltése céljából.

Nem szükséges azonban feltétlenül a szakszervezeti munkájukat szolgálati feladataik mellett, szabadidejükben végző tisztségviselőinkre várni, mivel az új tagdíjfizetésre történő átálláshoz szükséges nyomtatványok honlapunk ezen oldaláról is letölthetőek. Az innen beszerzett és kitöltött nyomtatványokat a helyi tisztségviseőnknek kell átadni, vagy az FRSZ Budapesti Központi Koordinációs Irodája számára kell megküldeni futárral vagy postán.

Kérjük tagjainkat, hogy szíveskedjenek együttműködni tisztségviselőinkkel az átállás mielőbbi megvalósítása érdekében.  

Tagjaink megértő együttműködését előre is megköszönjük!

 

A nyilatkozatban megadott Hszt. szerinti illetmény-besorolás alapján a titkár kiszámítja a tagdíj új összegét és arról tájékoztatja is a tagot. Tagdíja új összegét egyébként bárki megállapítatja az alábbi táblázatok segítségével, amennyiben tudja a pontos illetmény-besorolását:

 

Erre abban az esetben van szükség, ha az újonnan megállapításra kerülő tagdíj összege meghaladja a korábban adott csoportos beszedési megbízásban megjelölt levonási összeghatárt. Ilyen esetben ki kell töltetni egy új csoportos beszedési megbízást is, a felső határösszeg módosítása érdekében. 

A csoportos beszedési megbízás kitöltését segítő anyagaink az alábbi linkekről tölthetőek le:

3) Azon hivatásos állományú tagjainkat, akik nem csoportos beszedési megbízás alapján fizetik a tagdíjukat, arra kérjük, hogy a továbbiakban a titkáruk által közölt, vagy a fenti táblázatok alapján megállapított összeg szerint fizessék a tagdíjukat.
 

4) Nincs tennivalójuk azon hivatásos állományba nem tartozó tagjainknak, akik csoportos beszedési megbízással fizetik a tagdíjukat.

Az ő esetükben ugyanis a tagdíjcsökkentést az FRSZ hivatalból elvégzi, és a december elején esedékes levonáskor már a csökkentett összeget vonjuk le.

 

Az ehhez szükséges nyomtatvány innen tölthető le, azt kitöltés után mielőbb meg kell küldeni a munkáltató illetmény osztályának.

6) Azon közalkalmazott, köztisztviselő és munkavállaló tagjainknak, akik banki, vagy postai átutalással fizetik a tagdíjukat, a továbbiakban havonta 20 %-al kisebb összegű tagdíjat kell befizetniük az FRSZ OTP Banknál vezetett 11705008-20409384 számlájára. (Például aki 2015. novemberig 1.500,- forintot fizetett, annak a továbbiakban 1.200,- Ft-ot kell átutalnia.)
 

MIRE KÖLTJÜK A TAGDÍJBEVÉTELT?

 

Az FRSZ Alapszabálya szerint a tagok által befizetett tagdíj 60 – 40 %-os arányban oszlik a meg az FRSZ központi költségvetése és a helyi tagszervezet között. A tagdíj  jelentős részes tehát – más rendőrségi szakszervezetektől eltérően – az önállóan gazdálkodó tagszervezetek bankszámláira kerül átutalásra. Ezen összeg felett a helyi közösség - a jogszabályi keretek között - saját belátása szerint rendelkezhet, abból saját döntésük szerinti célok (pl. segélyezés) megvalósítását finanszírozhatják. 

A tagdíj központi költségvetésre eső részéből finanszírozzuk a tagok számára térítésmentes szolgáltatásainkat (pl. a jogsegélyszolgálatot), a tagok által igénybe vehető kedvezményeket (pl. az üdültetést), a MAKASZ kedvezményes vásárlói kártyát (mely egyben FRSZ tagsági igazolványt is képez), országos rendezvényeinket, honlapunk üzemeltetési költségeit és Központi Koordinációs Irodánk (KKI) működési költségeit.

A befizetett tagdíj kb. háromnegyed részét különböző szolgáltatások formájában visszajuttatjuk tagjainknak!

MEGÉRI?

Fentiek ismeretében ezt mindenki könnyen kiszámolhatja! Egy kapitányságon szolgálatot teljesítő, 10 év szolgálati idővel rendelkező járőrvezetőnek havonta 1.732,- Ft tagdíjat kell fizetnie, ami napi szinten mindössze 58,- Ft-ot tesz ki. A szakszervezeti tagdíj összegével azonban csökkentő az Szja. alapja, (mivel a tagdíjra eső adót nem kell megfizetni), így a példabeli  kolléga esetében az FRSZ tagság költsége évente alig haladja meg a 10 ezer forintot. Ezzel szemben áll, a honlapunkon részletezett több tucatnyi ingyenes szolgáltatás és kedvezmény, melyek véleményünk szerint többszörösen is ellensúlyozzák a tagdíjfizetés terheit.

 

LÉPJ KÖZÉNK, MERT A RENDŐRÖKNEK  ​A RENDŐRSZAKSZERVEZETBEN A HELYÜK!