szeptember 2016

Kedvezményes kirándulás Krakkóba, október 14-16. között!

FRSZ tagok is jelentkezhetnek a Vám- és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezete által szervezett lengyelországi kirándulásra! Az uticél Krakkó városa, a 3 naposra tervezett program keretein belül meglátogatják Auschwitzot, a 3. napon pedig Zakopánét. A programon történő részvételre a szakszervezet tagjainak és közvetlen családtagjainak kedvezményt (6.000,-Ft/fő) biztosítanak. A részvételi díj tartalmazza a szálláshoz kapcsolódó reggeliken kívül az 1. és 2. nap vacsorájának, valamint a 3. nap ebédjének költségét is. 

Jelentkezni közvetlenül a vámos szakszerveztnél kell: a titkarsag@vpdsz.hu e-mail címen (másolatot kérünk a gebelnok@vpdsz.hu címre küldeni), a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével és megküldésével. Jelentkezési határidő: 2016. október 05.

További részletek a KRAKKÓI KIRÁNDULÁS innen letölthető programjában. A jelentkezési lap letölthető innen. További tájékoztatást közvetlenül a vámos szakszervezetnél lehet kérni: 06 1 412 2587.

Nyolchónapos terhesként hívták be a határvadász-tájékoztatóra

Nyolc hónapos terhesen hívtak be rendőrségi határvadász-tájékoztatóra egy kaposvári kismamát, aki hiába jelezte, hogy hamarosan szülni fog, ezért nem buszozna oda-vissza száz kilométert, közölték vele: ha nem jelenik meg, törlik a közmunka-programból -írja a SONLINE. 

Az útiköltséget persze nem térítették meg – noha egy közmunkásnak minden forint számít –, arról nem is beszélve, hogy felesleges száz kilométert utaztattak egy kismamával, akit a korai szülés veszélyének is kitettek. Mindezt adminisztratív okokból. Egyetlen e-mail-váltással megelőzhető lett volna az egész tortúra...

További részletek a SONLINE cikkében.

KÖZALKALMAZOTTAK FIGYELEM! Fontos információk a garantált illetményes perek további viteléről!

2015. december és 2016. június után a Kúria harmadszor is kifejtette álláspontját a közalkalmazottak garantált illetmény-különbözet iránti igénye tekintetében. A bíróság rámutatott: amennyiben a 2013. és 2014. évi illetmény helyes összege perben került megállapításra, ez esetben a közalkalmazottat olyan helyzetbe kell hozni, mintha a munkáltató a 2013. és 2014. évi illetményét helyesen állapította volna meg. Ezért ha a munkáltató a 2015. évre a perben megállapított illetményhez képest alacsonyabb összegű összilletményt állapít meg, akkor a közalkalmazott jogosan igényelheti a különbözet megfizetését! Ez a Kúria döntés egyértelműen megalapozza a 2015. január 01-je, sőt a 2016. január 01-je utáni illetménykülönbözet iránti igényeket is. A Kúria határozatai alapján – bizonyos feltételek fennállása esetén – az illetménykülönbözet iránti igény érvényesíthetősége 2013. augusztus 01-jétől egészen napjainkig terjed!

Az ORFK vezetése a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (júliusi és szeptemberi) ülésein nem adta jelét annak, hogy szándékában állna minden közalkalmazottra kiterjedően általános érvényűnek elismerni a Kúria döntéseit. A pereket viszik tovább, ami arra utal, hogy nincs döntés a jogsértés minden közalkalmazottra kiterjedő, általános jellegű orvoslására és az illetménykülönbözet kifizetésére vonatkozóan. Aki erre vár, azt kockáztatja, hogy az idő múlásával jogos járandóságának egy részét elveszíti! A 3 éves munkajogi elévülési idő ugyanis ez esetben is érvényesül! Ennek következtében 2016. szeptember hónaptól kezdődően minden hónapban elévül egy - egy havi illetménykülönbözetre való igény! Ne legyen senkinek kétsége a felől, hogy az elévülést a rendőrségi munkáltatók érvényesíteni is fogják a perekben! Eddig sem ismertek el semmit, az összes fellebbezési lehetőség kimerüléséig! 

Aki lemond több százezer forint egyösszegű és több ezer forint havi illetménybe beépülő járandóságról, az ne olvassa tovább jelen tájékoztatót, mivel az alábbiak azoknak szólnak, akik már megindították a pert, vagy azt fentiek ismeretében az FRSZ segítségével tervezik! A pert már megindított tagjaink, a pert indítani szándékozó tagjaink, és a hozzánk perindítás végett belépni szándékozók teendőit az innen letölthető tájékoztatóban foglaltuk össze. A tét nem csekély, az elmaradt illetmény összege akár a félmillió forintot is meghaladhatja!

A magyar bérhelyzet történelmi perspektívában

Jó hír, hogy a Standard and Poor’s visszaminősítette Magyarországot a BBB – stabil, azaz befektetésre ajánlott – kategóriába. Igaz, ez még mindig csak eggyel van a bóvliszint felett. A felminősítés oka – a jó aktuális gazdasági mutatók mellett –, hogy a kormány gyakorlatilag eltörölte a bankadót, azaz konszolidálta kapcsolatait a bankokkal. Ám a minősítők nem foglalkoznak a társadalmi adatokkal, például a várható élettartam vagy a nettó bérek alakulásával, mivel figyelmüket elsősorban az üzleti világ számára fontos mutatókra – GDP, költségvetési hiány, adósság, infláció – összpontosítják, és azok esetén is inkább a jelen és a várható közeljövő adatait elemzik – olvasható az mno.hu-n.  A cikk kiemeli, hogy a magyar versenyképesség csökkenésének egyik fő oka éppen gazdaságunk egysíkúsága és az alacsony hozzáadottérték-termelés. Utóbbi az átlagos bérszintre is hatással van. Magyarországon 2016 júliusában a nettó átlagkereset – közfoglalkoztatottak nélkül – 181 200 forint volt, ez körülbelül 584 euró. A szlovák érték 708, a cseh 793, a lengyel pedig 723 euró. Érdekességként említsük meg, hogy az osztrák érték 2009 euró. Vagyis az utóbbi időszakok emelései ellenére a bérek tekintetében utolsók vagyunk a visegrádi országok között. De azt is meg kell említeni, hogy az állami szférában szintén alacsonyak a fizetések: az utóbbi évek béremelései ellenére a költségvetési intézményekben dolgozók átlagos keresete alacsonyabb, mint a nemzetgazdasági átlag - írja az mno.hu.

Biztosítási jogviszony és nyugdíj

Ma már köztudott dolog, hogy az öregségi nyugdíj megállapítása érdekében az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése, és a szükséges mértékű szolgálati idő (öregségi teljes nyugdíjhoz legalább húsz év, öregségi résznyugdíjhoz legalább tizenöt év) megléte mellett a biztosítási jogviszony megszüntetése is megkívánt jogosultsági feltétel a nyugdíj megállapításához. Ez utóbbi szabállyal kapcsolatban sok kérdés merül fel főleg a biztosítási jogviszonyok sokfélesége miatt - e kérdések megválaszolására tesz kísérletet a Munkajog.hu cikke.

Alkotmánybíróság előtt a szakszervezeti tisztségviselőket diszkrimináló jogszabály

Az Alkotmánybíróság teljes ülésének  döntésére vár az az alkotmányjogi panasz, mely szerint a Hszt. ésszerű indokok nélkül zárja ki a szakszervezeti tisztségviselőket a rendvédelmi kari köztestületi tevékenységből, ellehetetleníti a megválasztásukat. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 305. § (3) bekezdés d) pontja ugyanis úgy rendelkezik, hogy a Magyar Rendvédelmi Kar tisztségviselője, az ügyintézői testületek nem tisztségviselő tagja nem lehet olyan személy, akit szakszervezeti tisztségviselőnek megválasztottak. Az indítványozó szerint ez a sérelmezett rendelkezés diszkriminatív, az Alaptörvény XV. cikk (2) bekezdésébe ütközik.

Az FRSZ egyetért az indítványozóval, hiszen szakszervezetünk is az Alkotmánybírósághoz fordult a Hszt. a rendvédelmi szakszervezeteket hátrányosan  megkülönböztető szabályainak felülvizsgálata érdekében. Véleményünk szerint sincs ésszerű magyarázata annak, hogy a rendvédelmi szerveknél működő szakszervezetekre, azok hivatásos állományú tagjaira, és közalkalmazottaira miért vonatkoznak kedvezőtlenebb szabályok a tagdíjlevonás, a munkaidő kedvezmény, tisztségviselői védelem, helyiséghasználat és egyéb olyan tárgykörökben, melyeknél semmiféle jelentőséggel nem bír a munkáltató tevékenységi köre. Mindezen szabályok tehát az FRSZ véleménye szerint sértik az Alaptörvényben biztosított törvény előtti egyenlőség, mint alapjog biztosítását, indokolatlanul, önkényesen és hátrányosan különböztetve meg egyes jogviszonyban állókat és szakszervezeteiket. Ezen rendelkezések megsemmisítését kértük az Alkotmánybíróságtól.

Mesterhármas - a Kúria legújabb döntése szerint 2015. január 01. után is jár a közalkalmazottaknak a garantált illetmény különbözete!

2015. december és 2016. június után a Kúria ismételten – harmadszor – fejtette ki álláspontját a közalkalmazottak garantált illetmény-különbözet iránti igénye tekintetében. A legfrissebb – 2016. szeptember 22-ei – Kúria döntés minden kétséget eloszlatva megerősítette az FRSZ azon álláspontját, mely szerint a garantált bérminimum kiegészítés munkáltatói határozatba foglalása utáni időszakra is jogos az illetmény-különbözeti igény, mivel a korábbi jogszerű illetményhez mérten kell vizsgálni azt, hogy a közalkalmazott összilletménye csökken-e. A legfrissebb Kúria döntés alapjául szolgáló perbeli esetben – amely szintén az FRSZ által képviselt közalkalmazott ügyében született – 2015. január 1-től a megyei rendőr-főkapitányság parancsban intézkedett a garantált illetmény kiegészítésére, melyre ez esetben is a munkáltatói döntésű illetményrész csökkentésével került sor. A Kúria szerint azonban a munkáltatói döntésű illetményrész egyoldalú csökkentésére csak addig a pontig kerülhet sor, amíg az nem vezet az összilletmény csökkentéséhez. Ennek keretében pedig a korábbi jogszerű illetmény – azaz a 2014. évre helyesen megállapított illetmény (2014. évi garantált illetmény + munkáltatói döntés) – a viszonyítási alap. A Kúria legújabb döntése ily módon a 2015., sőt a 2016. évre nézve is megalapozza az illetmény-különbözeti igényeket, melyek érvényesítése iránt a jogi előkészületeket megtesszük. 

Az ORFK pedig újabb tanulmányozni való bírósági döntést kapott, bár, a szeptember elejei RÉT ülésen elhangzottak szerint, még a Kúria a júniusi döntésével sem bírkóztak meg....

Az előzmények itt olvashatóak.

Kedvezményes állatkerti belépő október 8-ára

Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy Honvédszakszervezet (HOSZ) – 25. jubileumi évfordulós rendezvénysorozata részeként – 2016. október 08-án (09.00 – 18.00 óra között) a Fővárosi Állat- és Növénykertben látogatást szervez a szakszervezeti tagok családjainak és gyermekeinek kikapcsolódása érdekében. Jegyek 1.700 Ft/fő egységes áron igényelhetőek kizárólag FRSZ tagok és családtagjaik számára. (2 éves kor alatt a belépés ingyenes.) Jelentkezési és befizetési határidő: 2016. szeptember 29.

A jelentkezéshez az innen letölthető megrendelőlapot kell kitöltve és aláírva megküldeni az FRSZ Központi Koordinációs Irodája számára:  az frsz@frsz.hu vagy frsz@orfk.police.hu vagy 06 (1) 799-27-13 (fax) címek egyikére. Rendelést csak FRSZ tagoktól fogadunk el.

A jegyek árát az FRSZ OTP banknál vezetett 11705008-20409384 számlájára kell átutalni, az utalás közleményében fel kell tűntetni a: „Hosz 25 állatkert” azonosítót. Az elkésve utalt összegeket nem áll módunkban elfogadni, így azokat visszautaljuk a küldő félnek, és jegyek megrendelésére ez esetben nem kerül sor. Üdülési csekket, Szép kártyát a nem tudunk elfogadni!

A beléptetés az erre az alkalomra használatos karszalagok felmutatásával fog történni, melyeket a Fővárosi Állatkert főbejáratánál 2016. október 08-án 09.00-12.00 között lehet majd átvenni, a Honvédszakszervezet tisztségviselőitől. Az Állatkert területén a főbejárattal szemben található Barlang Étterem a karszalag felmutatása mellett minden étel árából 10%-os kedvezményt biztosít a látogatói napon.

További információ az innen letölthető tájékoztatóban. Megrendelőlap letölthető innen.

Az FRSZ a rendvédelmi egészségkárosodási járadékra vonatkozó törvény-javaslat visszavonását és átalakítását követeli!

A kormány olyan törvényjavaslatot szándékozik előterjeszteni, mellyel a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvénybe (továbbiakban: Hszt.) új jogintézményként bevezetné a rendvédelmi egészségkárosodási járadékot. 

Az új járadék bevezetésének szándékát az FRSZ üdvözli, mivel szakszervezetünk egyebek mellett éppen a kormányzat által csak most felismert okok alapján tiltakozott a 74 évig fennállt szolgálati nyugdíjrendszer jogállami normákat figyelmen kívül hagyó eltörlése ellen. Az egészségkárosodási járadék tervezett szabályozását azonban elfogadhatatlannak minősítjük, mivel az a valóságban egy működésképtelen intézményt hozna létre! Bevezetése a közvélemény megtévesztésére ugyan kiválóan alkalmas lehet, de a szolgálatát becsülettel teljesített és annak során egészségkárosodást szenvedett hivatásos állomány egzisztenciális biztonságának megteremtésére teljességgel alkalmatlan, ezért annak visszavonását és teljes átdolgozását követeljük!

A törvényjavaslattal kapcsolatos egyeztetések a Belügyi Érdekegyeztető Tanács (BÉT) tegnapi szakértői ülésével lezárultak, az anyagot a minisztérium tárcaközi egyeztetésre bocsátja, így abban az állomány számára kedvező módosítás már nem várható. Ennek okán az alábbiakban közzétesszük a tervezettel kapcsolatos véleményünket.

Összefoglaló anyagunkban a törvényjavaslat más rendelkezéseivel kapcsolatos információnk és az FRSZ további javaslatai is olvashatóak. Ezek közül a rendőrség közalkalmazotti és munkavállalói állományának legalább 30 %-os bérfejlesztésére vonatkozó javaslatunkat emelem ki.