Belépés a szakszervezetbe

KI LEHET AZ FRSZ TAGJA?

 
Az FRSZ teljes jogú tagjai lehetnek:
 • a rendőrségnél,
 • a rendvédelmi szerveknél és
 • a felügyeletüket ellátó minisztérium(ok)nál,
 • ezek irányítása alá tartozó szerveknél,
 • a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnél (NKE),
 • a Miniszterelnöki Hivatalnál és
 • egyéb kormányzati feladatot ellátó szerveknél foglalkoztatottak,
 • ezen szervek nyugdíjasai,
 • az e szervekkel tanulói, illetőleg hallgatói jogviszonyban állók, valamint
 • az FRSZ Központi Koordinációs Iroda alkalmazottai és munkavégzéssel járó egyéb jogviszonyban álló munkatársai,
akik elfogadják az FRSZ Alapszabályát és  rendszeresen fizetik a tagdíjat.
 
A szakszervezeti tagság önkéntes, a tag a szakszervezetbe való belépésekor szabadon választhatja meg, hogy mely tagszervezethez tartozik, tagságának időtartama alatt más tagszervezethez a fogadó szervezet hozzájárulásával csatlakozhat. Az FRSZ tagjai egyidejűleg más szakszervezetnek és érdekvédelmi szervezetnek is tagjai lehetnek.
 
Az FRSZ pártoló tagja lehet az, aki a teljes jogú tagsági körön kívül esik, elfogadja az FRSZ célkitűzéseit és azt anyagilag is támogatja. A pártoló tag által az FRSZ számára nyújtott támogatás pénzbeli vagy nem pénzbeli hozzájárulás lehet. Nem pénzbeli hozzájárulásként, amennyiben azt az FRSZ elnöke vagy a főtitkára írásbeli nyilatkozattal elfogadja, a pártoló tag dolog tulajdonjogát vagy vagyoni értékű jogot ruházhat át az FRSZ-re. A pártoló tag azonban a teljes jogú taghoz viszonyítva kevesebb jogosultsággal rendelkezik és a szakszervezeti juttatásokat is csak korlátozottan veheti igénybe.
 

HOGYAN LEHET BELÉPNI AZ FRSZ-BE?

 
Az FRSZ tagsági jogviszony létesítésekor az újonnan belépőnek ki kell töltenie a belépési nyilatkozatot és amennyiben hozzájárul, a csoportos beszedési megbízásra vonatkozó nyilatkozatot is, és ezen iratokat le kell adnia választott tagszervezete titkárának, vagy más tisztségviselőjének.
 
Lehetőség van arra is, hogy az új belépő az említett iratokat közvetlenül az FRSZ Központi Koordinációs Irodája számára küldje meg további ügyintézésre. (A belépési nyilatkozatot a rendőrség állományába tartozók futárszolgálattal is küldhetik.) Az iratokat, különösen a csoportos beszedési megbízást mindig eredetben kell beküldeni, mert a bankok fénymásolt vagy szkennelt iratot nem fogadnak el!
 
Amennyiben a tag egyéb tagdíjfizetési módot választ, azt tagszervezetének titkárával kell egyeztetnie.
 

MILYEN MÓDON FIZETHETŐ A TAGDÍJ?

A szakszervezetünkbe történő belépés alkalmával tagjainknak vállalniuk kell, hogy havi rendszerességgel eleget tesznek az Alapszabályunkban meghatározott tagdíj fizetési kötelezettségnek. A tagdíjból finanszírozzuk a fegyelmi és munkaügyi perekben biztosított jogi képviseletet, a bűntető ügyekben megbízott ügyvéd munkadíjának a tagszervezetek által meghatározott részét, a MAKASZ kedvezménykártyát, üdülőinket, gyermektáborainkat, a szociális-, szülési- és temetési segélyeket, a tagok gyermekeinek mikuláscsomagjait és még sok más térítésmentes szolgáltatást.
 
A szakszervezeti tagdíj illetményből történő levonását a Belügyminisztérium 2012. január hónapban önkényesen és jogellenesen leállíttatta, melynek következtében a rendőrség állományába tartozók (a munkaviszonyban álló munkavállalók kivételével) nem tudják  a munkáltatót megbízni a tagdíj illetményből történő levonásával.
 

A tagdíj jelenleg az alábbi módokon fizethető:

 1. a csoportos beszedési megbízáshoz való hozzájáruló nyilatkozat aláírásával;
 2. a tagdíj banki átutalásával (a saját számlavezető banknak adott meghatalmazás útján) az FRSZ központi számlaszámára;
 3. a tagdíj csekken történő befizetésével (melyhez csekket a titkároktól és az FRSZ Központi Koordinációs Irodájától lehet igényelni);
 4. a tagdíj házipénztárba történő befizetésével;
 5. a tagdíj illetményből történő munkáltató általi levonásával, kizárólag a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó, azaz munkaviszonyban álló dolgozók esetében!
 
Amennyiben a tag nem csoportos beszedési megbízás útján kívánja tagdíját fizetni, akkor a fenti lehetőségek közül történő választását a tagszervezeti titkárral előzetesen egyeztetnie kell.
 

1) Tagdíjfizetés csoportos beszedési megbízással

 
Az FRSZ vezetése elsősorban az OTP Bank közreműködésével kialakított csoportos beszedési megbízáshoz való hozzájárulást ajánlja tagjai figyelmébe, mely:
 • kényelmes lehetőséget biztosít számotokra a tagdíj befizetés teljesítésére,
 • garantálja a tagok adatainak bizalmas kezelését,
 • biztosítja a levonásra kerülő tagdíj összegének helyességét,
 • megőrzi a tag anonimitását a munkáltató irányába!
 
A tagok adatait továbbra is az FRSZ kezeli az OTP Bank által szakszervezetünkhöz kitelepített terminálon. Így kezességet tudunk vállalni a levonásra kerülő tagdíj összegének helyességéért és a saját tagszervezetet megillető rész átutalásáért is! A tagdíj levonását minden hónap 5. napján hajtjuk végre, a 2011. decemberi havi vagy a tag által közölt alapilletmény alapulvételével.
 
A megbízáshoz csak egy nyilatkozatot kell kitölteni és leadni a tagszervezeti titkár számára, melyben felhatalmazásotokat adjátok az Alapszabályban meghatározott tagdíj bankszámlátokról történő levonásához.
 
A megbízás honlapunkról is letölthető és közvetlenül (eredetben!) beküldhető az FRSZ Központi Koordinációs Irodájára.
 
A meghatalmazás természetesen bármikor visszavonható, akár az FRSZ KKI-hoz megküldött nyilatkozattal, akár a saját számlavezető pénzintézetnél.
 
FONTOS, hogy a csoportos beszedési megbízáson pontosan fel kell tüntetni a saját tagszervezet 3 számjegyű azonosítószámát, mivel a befizetett tagdíj 40 %-át a FRSZ központja visszautalja a tagszervezet számára!
 
 
 
 

2) Tagdíj átutalása a számlavezető banknak adott meghatalmazással

 
Azon tagok számára, akik valamilyen oknál fogva idegenkednek attól, hogy megbízást adjanak az FRSZ-nek a szakszervezeti tagdíj folyószámlájukról történő rendszeres havi leemelésére, ajánlható a tagdíj átutalása az FRSZ központi számlájára:
 
OTP 11705008-20409384
 
A csoportos beszedési megbízáshoz képest a tagdíj átutalásának hátránya, hogy átutalási megbízást csak a tag adhat személyesen a saját bankjának, helyette az FRSZ tisztségviselői nem járhatnak el.
 
FONTOS! Átutalás esetén a közlemény rovatban fel kell tüntetni a tag adószámát és tagszervezetének 3 számjegyű azonosító számát. (Ennek hiányában ugyanis nem tudnánk a tagszervezetek számára átutalni a tagjaik után őket megillető tagdíjhányadot.) A tagszervezeti azonosítószámokat a mellékelt kimutatás tartalmazza.
 

3) Tagdíjbefizetés csekken

 
Amennyiben a tag nem akarja tagdíját bankján keresztül átutalni, szóba jöhet a hagyományos, sárga csekken történő befizetés is (postán vagy bankfiókban). Ehhez a titkároktól vagy az FRSZ Központi Koordinációs Irodájától lehet előre gyártott csekkeket igényelni.
 
Fontos, hogy a csekken lévő befizetés-azonosító rovatban a tag tüntesse fel adószámát és tagszervezeti azonosító számát.
 
A tagdíjat ez esetben is az FRSZ központi számlájára kell befizetni: 
OTP 11705008-20409384
 

4) Tagdíjbefizetés a tagszervezet házipénztárába

 
A tagdíj házipénztárba történő befizetése csak abban az esetben választható, ha az adott tagszervezet tisztségviselői vállalják a pénz átvátelével és megőrzésével járó többletmunkát és felelősséget, és a helyi adottságok lehetővé teszik a készpénz biztonságos megőrzéséhez szükséges feltételek kialakítását.
 

5) Munkáltatói tagdíjlevonás

 
Kivételesen, a Munka Törvénykönyvének hatálya alá tartozó, munkaviszonyban álló munkavállalók (pl. a fegyveres biztonsági őrök) esetében a rendőrség továbbra is hajlandó levonni a szakszervezeti tagdíjat a munkabérből. Ennek oka az, hogy a munkaviszonyban foglalkoztatott dolgozókat képviselő szakszervezetekre a rendvédelmi szakszervezetektől eltérő, kedvezőbb szabályok vonatkoznak. Amennyiben az újonnan belépő tag munkaviszonyban áll a rendőrséggel, akkor a munkáltatói tagdíjlevonást célszerű  választani, mivel mindkét fél számára ez a legegyszerűbb tagdíjfizetési forma.
 
 

A belépéssel és tagdíjfizetéssel kapcsolatos összes nyomtatvány innen tölthető le!