FRSZ javaslatok a Riasz törvény végrehajtásának felülvizsgálatára és egyes jogszabályok módosítására

A 2018. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Riasztv.) 2019. február 01-jei hatálybelépése óta eltelt rövid idő alatt felmerült számos probléma mielőbbi orvoslása érdekében az FRSZ megkereséssel fordult az Országos Rendőrfőkapitányhoz, és a BM személyügyi helyettes államtitkárához. Kezdeményeztük a felmentési védelem alatt állók vonatkozásában tett munkáltatói intézkedések azonnali felülvizsgálatát és a jogszabályoknak megfelelő módosítását. Kezdeményezzük a rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyba kinevezettek munkaköri leírásainak felülvizsgálatát és módosítását, valamint a korábban is külön díjazás ellenében végzett többletfeladatok vonatkozásában a Riasztv. szerinti megbízási díjak megállapítását. Kezdeményezzük az indokolatlan hátrányos megkülönböztetések (eltérő besorolások) felülvizsgálatát és a jogszabályoknak megfelelő munkajogi korrekciók végrehajtását.

Kezdeményeztük a jogállás átalakítással jelentős mértékben lecsökkent éves szabadság mértékének pozitív korrekcióját: a pótszabadság mértéke az életkorhoz (Munka Törvénykönyve) illetve szolgálati időhöz igazítva progresszívan emelkedjen. A hivatásos szolgálati jogviszonyban állókhoz hasonlóan indítványozzuk, hogy a ruhapénz, illetve a 90 %-os egészségügyi szabadság szabályai a rendvédelmi igazgatási jogviszonyban állókra is kerüljenek kiterjesztésre. A rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban állók is kerüljenek be a rendvédelmi élet- és balesetbiztosítás személyi hatálya alá. A veszélyességi pótlékra jogosító munkakörök kerüljenek kibővítésre: pl. a bűnjelkezelést végzők részére is indokolt a feladatvégzéssel együtt járó egészségügyi kockázat anyagi ellentételezése. Előterjesztéseink részletes indokolása itt olvasható.