A jogi segítségnyújtás alapkérdései

 

A TE PROBLÉMÁD A MI MUNKÁNK!

 
Az FRSZ megalakulása óta nagy hangsúlyt fektet arra, hogy tagjai számára magas szintű és szakszerű jogi képviseletet biztosítson. Ennek érdekében működtetjük immár több mint 25 éve Jogsegélyszolgálatunkat, melynek állományában rendőri tapasztalatokkal rendelkező jogtanácsosok dolgoznak. A hivatásos rendőri szolgálat során szerzett gyakorlati tapasztalatok és a rendőrség belső szabályozóinak ismerete a külsős ügyvédekkel szemben előnyt biztosít jogtanácsosaink számára a jogi képviselet ellátása során.

Az FRSZ Alapszabálya szerint a teljes jogú tagnak 6 havi tagsági viszony fennállása után jogi képviselet biztosítható a szolgálati, illetőleg foglalkoztatási jogviszonyával összefüggő:

  • büntető ügyekben (a tettenérés vagy a beismerés kivételével),
  • munkaügyi tárgyú jogvitákban és perekben, valamint
  • a fegyelmi-, kártérítési- és a tag felelősségének megállapítására irányuló egyéb munkáltató által folytatott (belső) eljárásokban.

A jogi képviselet biztosításához szükséges 6 havi tagsági jogviszonyt az újonnan belépő tag megválthatja, amennyiben vállalja, hogy belépésekor, a tárgyhavi tagdíjon felül egy összegben további féléves tagdíjat megfizet az FRSZ számára. Ez esetben a jogi képviseletre való jogosultság szempontjából úgy kell tekinteni, mintha tagsági jogviszonya 6 hónappal korábban jött volna létre.

​Amennyiben a tag a jogi képviselet iránti igénye bejelentésekor több, mint 2 havi tagdíjhátralékot halmozott fel, a hátralék rendezéséig az FRSZ nem köteles számára jogi képviselet biztosítani. Amennyiben az FRSZ a jogi képviseletet a hátralék rendezése előtt mégis biztosítja, úgy a tag is köteles utólag a hátralékot rendezni, és az eljárás jogerős befejezéséig (ide értve a felülvizsgálati eljárást is) tagdíjfizetési kötelezettségét folyamatosan teljesíteni.

Jogi képviselet büntető ügyekben

Büntető perekben, valamint minden olyan jogvitás ügyben, melyben a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint az FRSZ Jogsegélyszolgálata nem láthatja el a tag jogi képviseletét, a tagszervezet vezetősége dönt arról, hogy részben vagy egészben átvállalja-e a tag által képviseletének ellátásával megbízott ügyvéd munkadíját. A kifizetés a személyi jövedelemadóról szóló törvény szabályainak megfelelően történhet.

A tagszervezet tehát - pénzügyi lehetőségei függvényében -  a tag részére bármely büntető ügyben biztosíthat jogsegélyt, a tettenérés és a beismerés kivételével.

Az ügyvédi képviseleti díj kifizetéséhez igényelhető szakszervezeti támogatásról bővebb információ itt olvasható.

Jogi képviselet biztosítása fegyelmi-, kértérítési- és más belső eljárásokban

Fegyelmi-, kártérítési- és a tag felelősségének megállapítására irányuló egyéb munkáltató által folytatott (belső) eljárásban a jogi képviselet biztosításáról a tagszervezet vezetősége dönt. Amennyiben a jogi képviseletet az FRSZ Jogsegélyszolgálata más ügyekben korábban kitűzött eljárási cselekményekkel való ütközés miatt részben vagy egészben nem tudja ellátni, akkor a tag képviseletét a tagszervezet erre felkészített tisztségviselője, vagy tagja látja el. Ez esetben a képviseletet ellátó tisztségviselő vagy tag megfelelő felkészítéséről a Jogsegélyszolgálat vezetője köteles gondoskodni.

Jogi képviselet munkaügyi tárgyú perekben, szolgálati jogvitákban

A munkaügyi tárgyú és egyéb olyan perekben, melyekben a szakszervezet jogászai a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint elláthatják a tag bíróságok és más hatóságok előtti képviseletét, a jogi képviselet biztosításáról a főtitkár dönt. A főtitkár döntését az FRSZ jogtanácsosainak előterjesztése alapján hozza meg, melynek során figyelembe veszi az ügy tárgya szerint kialakult állandó bírói gyakorlatot, a képviselet ellátásának munka- és költségigényét, valamint az FRSZ Jogsegélyszolgálatának leterheltségét. A kérelem esetleges elutasításáról és annak indokairól a tagot írásban kell tájékoztatni.

A jogvitákkal, perekkel kapcsolatos költségek

Fegyelmi eljárásokban a jogi képviselet ingyenes, büntető perekben pedig a tag költségeit csökkenti a képviseletének ellátásával megbízott ügyvéd munkadíjának FRSZ általi részbeni, vagy egészbeni megtérítése.

1) Támogatói díj

A tag teljes vagy részbeni pernyertessége vagy egyezségkötése esetén, valamint a szolgálati panasz alapján, vagy a peres eljárás során számára megítélt, illetve egyezségben megállapított pénzösszeg, továbbá a peren kívüli egyezség alapján őt megillető pénz vagy dolog bruttó értékének 7 %-át köteles támogatói díj jogcímén az FRSZ Támogatási Alapjába befizetni, amennyiben az adott ügyben adott meghatalmazása (vagy megbízása) alapján jogi képviseletét az FRSZ Jogsegélyszolgálata látta el.

A támogatói díj mértéke 10% azon tagok esetében, akik a jogvita megindításakor nem rendelkeznek 1 éves folyamatos FRSZ tagsági jogviszonnyal.

A támogatói díj mértéke 5% azon tagok esetében, akik a jogi képviseleti megbízás adásakor legalább 5 éves folyamatos FRSZ tagsági jogviszonnyal rendelkeznek.

A támogatói díj megfizetése alól mentesül az, aki az adott ügy jogerős lezárásakor az FRSZ bármely testületében legalább 3 éves folyamatos tisztségviselői jogviszonnyal rendelkezik.

A támogatói díjat a juttatás tag általi kézhezvételét követő 8 napon belül az FRSZ Támogatási Alapjába kell befizetni, melynek számlaszáma: 11784009-20209665.

2) Perköltség

A bíróság a pervesztes felet rendszerint perköltség megfizetésére is kötelezi. E körbe a jog érvényesítésével kapcsolatban felmerült (pl. levelezési, utazási, stb.) költségek tartoznak. A tag pernyertessége esetén a perköltség megfizetése a munkáltatót terheli, de az nem a tagot, hanem a perben eljáró jogi képviselőt, tehát az FRSZ Jogsegélyszolgálatát illeti meg.

A tag pervesztessége esetén a bíróság által a munkáltató javára megítélt perköltséget a tag köteles megfizetni. Ez esetben az FRSZ Jogsegélyszolgálatát semmiféle díjazás nem illeti meg.

3) Költségkedvezmény

Ha a per által érintett jogviszonyból származó havi távolléti díj nem haladja meg a jogszabályban meghatározott mértéket (2018-ban: 526.400 Ft-ot), akkor a perben félként részt vevő munkavállaló költségkedvezményre jogosult, így például a peres eljárás illetékének megfizetése alól mentesül. (Ez a kedvezmény azonban a tag pervesztessége esetén a munkáltatót megillető perköltség megfizetése alól nem biztosít mentességet.)

A munkavállalói költségkedvezményt jogászaink csak a keresetlevélben tudják érvényesíteni amennyiben a távolléti díj igazolást (de minimálisan az aktuális illetményadatokat igazoló iratokat, parancsokat) megküldi számukra a tag.

KIT KERESHETSZ  PROBLÉMÁIDDAL?

Jogi segítség iránti igényeddel, vagy az FRSZ szolgáltatásaival kapcsolatos kérdéseiddel bármely tisztségviselőnket megkeresheted. Elsődlegesen célszerű tagszervezeted titkárával vagy megyei elnököddel kapcsolatba lépni. Rajtuk kívül azonban készséggel állnak rendelkezésedre területi elnökeink, jogászaink és Központi Koordinációs Irodánk munkatársai is! 
 
KAPCSOLÓDÓ TARTALMAK:
 
 
EGYÉB FONTOS ADATOK:
  • FRSZ perköltség alszámla: 11784009-20205317
  • FRSZ támogatási alszámla: 11784009-20209665 (a 7 %-os  jogi képviseleti díj befizetéséhez)