KÖZALKALMAZOTTAK FIGYELEM! Fontos információk a garantált illetményes perek további viteléről!

2015. december és 2016. június után a Kúria harmadszor is kifejtette álláspontját a közalkalmazottak garantált illetmény-különbözet iránti igénye tekintetében. A bíróság rámutatott: amennyiben a 2013. és 2014. évi illetmény helyes összege perben került megállapításra, ez esetben a közalkalmazottat olyan helyzetbe kell hozni, mintha a munkáltató a 2013. és 2014. évi illetményét helyesen állapította volna meg. Ezért ha a munkáltató a 2015. évre a perben megállapított illetményhez képest alacsonyabb összegű összilletményt állapít meg, akkor a közalkalmazott jogosan igényelheti a különbözet megfizetését! Ez a Kúria döntés egyértelműen megalapozza a 2015. január 01-je, sőt a 2016. január 01-je utáni illetménykülönbözet iránti igényeket is. A Kúria határozatai alapján – bizonyos feltételek fennállása esetén – az illetménykülönbözet iránti igény érvényesíthetősége 2013. augusztus 01-jétől egészen napjainkig terjed!

Az ORFK vezetése a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (júliusi és szeptemberi) ülésein nem adta jelét annak, hogy szándékában állna minden közalkalmazottra kiterjedően általános érvényűnek elismerni a Kúria döntéseit. A pereket viszik tovább, ami arra utal, hogy nincs döntés a jogsértés minden közalkalmazottra kiterjedő, általános jellegű orvoslására és az illetménykülönbözet kifizetésére vonatkozóan. Aki erre vár, azt kockáztatja, hogy az idő múlásával jogos járandóságának egy részét elveszíti! A 3 éves munkajogi elévülési idő ugyanis ez esetben is érvényesül! Ennek következtében 2016. szeptember hónaptól kezdődően minden hónapban elévül egy - egy havi illetménykülönbözetre való igény! Ne legyen senkinek kétsége a felől, hogy az elévülést a rendőrségi munkáltatók érvényesíteni is fogják a perekben! Eddig sem ismertek el semmit, az összes fellebbezési lehetőség kimerüléséig! 

 

Aki lemond több százezer forint egyösszegű és több ezer forint havi illetménybe beépülő járandóságról, az ne olvassa tovább jelen tájékoztatót, mivel az alábbiak azoknak szólnak, akik már megindították a pert, vagy azt fentiek ismeretében az FRSZ segítségével tervezik! A pert már megindított tagjaink, a pert indítani szándékozó tagjaink, és a hozzánk perindítás végett belépni szándékozók teendőit az innen letölthető tájékoztatóban foglaltuk össze. A tét nem csekély, az elmaradt illetmény összege akár a félmillió forintot is meghaladhatja!

 

Tájékoztató a közalkalmazotti garantált illetményes perekben ellátott perképviseletről

 

2015. december és 2016. június után a Kúria harmadszor is kifejtette álláspontját a közalkalmazottak garantált illetmény-különbözet iránti igénye tekintetében.

 • Az első, 2015. decemberi határozatában a Kúria egyértelműen rámutatott arra, hogy a Kjt. 2013. augusztus 01-jén hatályba lépett módosításakor a rendőrség munkáltatóinak írásbeli határozatban kellett volna intézkedniük a közalkalmazottak Kjt. bértábla szerint megállapított alapilletményének a garantált bérminimumra (az „A” fizetési osztályba tartozók esetén a minimálbérre) történő kiegészítéséről. Ez a döntés „E” fizetési osztály 9. fizetési fokozatáig tartozó besorolásban lévő közalkalmazottak illetménykülönbözet iránti igényét kétséget kizáróan megalapozta a 2013. augusztus 01-től december 31-ig terjedő időszakra.

 

 • A második, 2016. júniusi Kúria határozat további előrelépést jelentett a tekintetben, hogy a 2013. december 31. utáni időszakra is jogilag megalapozottnak ítélte az illetmény-különbözet iránti igényt. Ez a döntés azonban még nem tartalmazott egyértelmű indokolást arra nézve, hogy érvényesíthető-e az igény, azon időpont után, mikortól a munkáltató írásban intézkedett a Kjt. bértábla szerinti alapilletmény garantált bérminimumra történő kiegészítéséről. Ezt a rendőrségi munkáltatók jellemzően 2015. január 01-jei hatállyal tették meg.

 

 • A harmadik, 2016. szeptemberi Kúria határozat újabb előrelépést jelent. Abban a bíróság rámutatott: amennyiben a 2013. és 2014. évi illetmény helyes összege perben került megállapításra, ez esetben a közalkalmazottat olyan helyzetbe kell hozni, mintha a munkáltató a 2013. és 2014. évi illetményét helyesen állapította volna meg. Ezért ha a munkáltató a 2015. évre a perben megállapított illetményhez képest alacsonyabb összegű összilletményt állapít meg, akkor a közalkalmazott jogosan igényelheti a különbözet megfizetését. Ez a Kúria döntés egyértelműen megalapozza a 2015. január 01-je, sőt a 2016. január 01-je utáni illetménykülönbözet iránti igényeket is.

 

Összefoglalva: a Kúria fentiekben hivatkozott határozatai alapján – bizonyos feltételek fennállása esetén – az illetménykülönbözet iránti igény érvényesíthetősége 2013. augusztus 01-jétől egészen napjainkig terjed.

 • Az ORFK vezetése a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (júliusi és szeptemberi) ülésein nem adta jelét annak, hogy szándékában állna minden közalkalmazottra kiterjedően általános érvényűnek elismerni a Kúria döntéseit. A pereket viszik tovább, ami arra utal, hogy nincs döntés a jogsértés minden közalkalmazottra kiterjedő, általános jellegű orvoslására és az illetménykülönbözet kifizetésére vonatkozóan.

 

 • Aki erre vár, azt kockáztatja, hogy az idő múlásával jogos járandóságának egy részét elveszíti! A 3 éves munkajogi elévülési idő ugyanis ez esetben is érvényesül! Ennek következtében 2016. szeptember hónaptól kezdődően minden hónapban elévül egy - egy havi illetménykülönbözetre való igény! Ne legyen senkinek kétsége a felől, hogy az elévülést a rendőrségi munkáltatók érvényesíteni is fogják a perekben! Eddig sem ismertek el semmit, az összes fellebbezési lehetőség kimerüléséig!

 

 • Aki lemond több százezer forint egyösszegű és több ezer forint havi illetménybe beépülő járandóságról, az ne olvassa tovább jelen tájékoztatót, mivel az alábbiak azoknak szólnak, akik már megindították a pert, vagy azt fentiek ismeretében az FRSZ segítségével tervezik!

 

A pert már megindított tagjainknak, a pert indítani szándékozó tagjainknak és a hozzánk perindítás végett belépni szándékozóknak az alábbi teendőik vannak, amennyiben nem kívánnak lemondani a Kúria által jogosnak minősített járandóságukról:

 

1) A még csak I. fokon zajló ügyekben, vagyis, amelyekben még nem született I. fokú ítélet sem, a kereseti követelést lehetőség szerint kiterjesztjük a 2015., és a 2016. évekre is.

 • A kereset kiterjesztéséhez kérjük a 2015. és 2016. évek illetményes iratait megküldeni! Elsősorban a január 1-jei illetmény változási értesítőket (határozatokat) kérjük másolatban megküldeni, de ha netán ezek nem állnak rendelkezésre, akkor az egyik hónap bérjegyzéke is megfelel az adott évből.

 

2) Az I. fokú, vagy II. fokú (jogerős) ítélettel rendelkezők, valamint a Kúria felülvizsgálattal érintett közalkalmazottak esetében új kereset beadása szükséges!

 • Azon perekben ugyanis, melyekben már bármilyen ítélet született, sajnos nincs jogszabályi lehetőségünk a keresetek kiterjesztésére még akkor sem, ha az ítélet még nem emelkedett jogerőre. Az e körbe tartozó közalkalmazottak igényét csak egy új perben tudjuk érvényesíteni.

 

 • Az új per megindításához kérünk megküldeni:
  • egy új perképviseleti megbízást eredetben (az ügy tárgya: elmaradt illetmény);
  • a korábban indított perben nem érintett időszak (jellemzően a 2015. és a 2016. év) illetményes iratait. Elsősorban a január 1-jei illetmény változási értesítőket kérjük másolatban megküldeni, de ha netán ezek nem állnak rendelkezésre, akkor az egyik hónap bérjegyzéke is megfelel az adott évből.

 

3) A pert most indítani szándékozó FRSZ tagok esetében az alábbi iratokat kérjük megküldeni:

 • perképviseleti megbízást eredetben (az ügy tárgya: elmaradt illetmény);

 

 • a 2013., 2014., 2015. és 2016. évek illetményére vonatkozó iratokat. Elsősorban a január 1-jei illetmény változási értesítőket kérjük másolatban megküldeni, de ha netán ezek nem állnak rendelkezésre, akkor az egyik hónap bérjegyzéke is megfelel az adott évből.

 

További fontos, mindenkire vonatkozó tudnivalók:

 

 • amennyiben a perrel érintett időszakban évközi besorolás és / vagy illetményváltozásra került sor, az arra vonatkozó munkáltatói határozatra, vagy annak hiányában a változást alátámasztó bérjegyzékre is szükség van!

 

 • az illetménynélküli szabadság időtartamára nem lehet illetménykülönbözet iránti igényt érvényesíteni, ezért, aki a perrel érintett időszakban ilyet vett igénybe azt jeleznie kell számunkra! Ennek legegyszerűbb módja, az erről szóló határozat megküldése.

 

 • eredetben csak a perképviseleti megbízásra van szükségünk, a többi irat beküldhető faxon, vagy e-mailben is, ügyelve arra, hogy az elektronikus úton küldött iratok olvashatóak legyenek, illetve maradjanak!

 

 • Felhívjuk a figyelmet, hogy a keresetindítás eldöntéséhez próbaszámítások készítését jogászaink nem tudják vállalni, mivel arra leterheltségük miatt már nincs kapacitásuk!

 

 • A döntés meghozatalához tájékoztató jellegű információként szolgálhat, hogy az FRSZ által vitt perekben született eddigi közel 300 ítéletben a bíróságok fejenként átlagosan bruttó 400 ezer forint feletti összegeket ítéltek meg tagjaink számára (kamatok nélkül)! Ez az irányadó átlagösszeg a keresetek időbeli kiterjesztésével a továbbiakban még jelentősen emelkedni fog.

 

4) Jogi képviseletet biztosítunk azok számára is, akik még nem tartoznak tagjaink közé, de a perindítás érdekében vállalják a szakszervezetünkbe történő belépést.

 

Az újonnan belépő kollégáknak a fenti 3) pontban foglaltakon túl az alábbi teendőik vannak:

 

 

 • Aki a belépést követően azonnal igénybe kívánja venni Jogsegélyszolgálatunkat, annak 6 havi tagdíjat is be kell fizetnie a fenti számlaszámra, adószámának és tagszervezeti kódjának közleményként való feltüntetésével. Az ezzel kapcsolatos további információk honlapunkon olvashatóak. Kiemeljük azonban, hogy az ilyen módon befizetett összeg, nem a belépést követő 6 hónap tagdíjának fedezésére szolgál, hanem a korábbi tagsági jogviszony megváltására. Ebből következik, hogy a tagdíjat a belépés napjától folyamatosan kell fizetni.

 

 • Felhívjuk a figyelmet, hogy jogászaink az új belépők ügyének érdemi intézését, csak a befizetés tényleges megtörténte után kezdik el.

 

 

 • A csoportos beszedési megbízást saját bankjának fiókjában is leadhatja az új belépő, vagy amennyiben interneten keresztül is tudja intézni banki ügyeit, akkor e-bank fiókjában is megadhatja a csoportos beszedéshez szükséges megbízást. Mindkét megoldás előnye, hogy a bank nem fog problémázni az aláírás elfogadásával, így gyorsabb elindulhat a tagdíjfizetés. Ez esetben számunkra elég bármilyen banki igazolást megküldeni a csoportos beszedési megbízás megadásáról.

 

Tisztelt Tisztségviselőink!

 

Számotokra jelen tájékoztató mellékleteként megküldjük azon tagjaitok névsorát, akiknek képviseletében már megindítottuk a pert. Az érintettek neve mellett feltűntetett 1-es vagy 2-es számjegy azt jelöli, hogy az illető jelen tájékoztató 1) vagy 2) pontjának hatálya alá tartozik. Így a számjegy azt is jelzi, hogy az érintettnek milyen iratokat kell megküldenie számunkra a kereseti igény kiterjesztése érdekében.

 

Kérjük, hogy fentiekről tagjaitokat és a többi közalkalmazott kollégát is szíveskedjetek tájékoztatni. Kérjük továbbá, hogy szíveskedjetek a keresetek kiegészítéséhez szükséges iratok KKI-ra való megküldésében segítséget nyújtani tagjaitok számára, és ezzel segíteni jogászaink munkáját is.

 

B u d a p e s t, 2016. szeptember 27.

FRSZ Jogsegélyszolgálata