A munkakörbe nem tartozó többletfeladat ellátásáért a RIASZ törvény szerint is többletdíjazás jár!

A február 1-jei jogállás változással összefüggésben többen is azzal keresték meg szakszervezetünket, hogy mi várható a rendvédelmi igazgatási jogviszony szerinti új besorolás és illetménymegállapítás során a különböző többletfeladatok (pl. „T” ellátmány kezelés, munkavédelmi feladatok, stb.) pénzbeli ellentételezésével. Az érintettekben felmerült a kétség a tekintetben, hogy a többletfeladat ellátásért a jövőben is fognak-e helyettesítési/megbízási díjban (keresetkiegészítésben) részesülni, vagy netán az új munkaköri megnevezésbe beépítik az említett plusz tevékenységeket.

A Riaszt. törvény egyértelműen úgy fogalmaz, hogy a munkakörbe nem tartozó többletfeladat ellátásáért a rendvédelmi alkalmazottat többletdíjazás illeti meg. A Hszt. 288/B. § (1) bekezdése szerint „A rendvédelmi alkalmazott a rendvédelmi szerv hatékony működéséhez szükséges munkaszervezési okból beleegyezésével a munkaköréhez tartozó feladatok mellett más munkakörbe tartozó feladatokat láthat el (tartós átirányítás). A (2) bekezdés szerint a tartós átirányítás időtartama legalább harminc nap, de legfeljebb egy év. A (3) bekezdés pedig rögzíti, hogy a rendvédelmi alkalmazott a tartós átirányítás időtartamára havonta a rendvédelmi illetményalap 50-200%-áig terjedő mértékű megbízási díjra jogosult.”

Jogsegélyszolgálatunk álláspontja és a kialakult bírósági ítélkezési gyakorlat szerint is a többletfeladat éppen attól többlet, hogy nem tartozik az alap munkakörbe. A munkáltató a munkakör tartalmát egyoldalúan nem bővítheti, csupán az adott munkakörön belül határozhatja meg a feladatokat. Az azonos szakterületen/szervezeti egységnél rendszeresített azonos munkakörök tartalma is meg kell, hogy egyezzen. Ha tehát pl. x db ügyviteli segédelőadó (rendészeti) közül az egyik a munkakörbe nem illeszthető többletfeladatot (pl. T-ellátmány kezelést) is rögzít, akkor annak ellátásáért külön díjazás jár. A többletfeladat munkakörbe nem tartozása tehát az azonos munkakörben foglalkoztatottak munkaköri leírás tartalmának összehasonlításával igazolható. Amennyiben tehát az új jogviszonyban a többletfeladat illetményen felüli ellentételezése elmarad, úgy amiatt jogvita kezdeményezhető, melyben tagjaink részére jogi segítséget és képviseletet biztosítunk!

A felsőfokú iskolai végzettségüket az FRSZ szerint legalább a "C" munkaköri osztályba kell besorolni a RIASZ törvény alapján!

A február 1-jével kiküldött munkáltatói tájékoztató levelekkel kapcsolatban az elmúlt pár napban több megkeresés is érkezett szakszervezetünkhöz amiatt, hogy a felsőfokú iskolai végzettség (főiskola, egyetem) ellenére „A” vagy „B” munkaköri osztályba tervezi a munkáltató az érintettek átsorolását a rendvédelmi igazgatási jogviszony átalakításával. Az FRSZ Jogsegélyszolgálatának álláspontja szerint a Riasz. törvény besorolásnál az elsődleges szempont a meglévő iskolai végzettség. A törvény úgy fogalmaz, hogy: „Hszt. 288/S. § (1) A besorolás a munkaköri osztály, a munkaköri kategória és a munkakör alapján történik. A munkaköri osztályba iskolai végzettsége alapján, a munkaköri kategóriába a munkaköre alapján, a fizetési fokozatba szolgálati ideje alapján kell a rendvédelmi alkalmazottat besorolni.”

A Riasz. tv. középfokú és felsőfokú munkaköri osztályt különböztet meg. A középfokú munkaköri osztály „A” és „B”, míg a felsőfokú munkaköri osztály „C”-„F” munkaköri kategóriákra tagozódik, melyeken belül a szolgálati idő alapján történik a konkrét bérsávba, fizetési fokozatba a besorolás. A Hszt. 288/T. § (1) bekezdése szerint „A felsőfokú munkaköri osztályba tartozó „C”, „D” „E” vagy „F” munkaköri kategóriába a felsőfokú iskolai végzettségű rendvédelmi alkalmazottat kell sorolni.”

Felsőfokú iskolai végzettségnek a főiskolai, egyetemi végzettség számít, a felsőfokú OKJ-s vagy egyéb tanfolyamok tehát nem elegendőek, de aki főiskolai vagy egyetemi végzettséggel rendelkezik, annak a jogszerű besorolása minimum „C” kell, hogy legyen. A fentiektől eltérő – álláspontunk szerint jogszerűtlen – besorolás miatt jogvita kezdeményezhető, melyben tagjaink részére jogi segítséget és képviseletet biztosítunk! (FRSZ Jogsegélyszolgálat)

Megalakult a borsodi érdekegyeztető fórum

Ez év február 04-én megtartotta első, egyben alakuló ülését a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (továbbiakban BAZRÉT). Az ülésen, a Főkapitányság részéről Dr. Vereckei Csaba r. dandártábornok úr, megyei Rendőrfőkapitány, Vizsolyi Csaba r. ezredes úr, Hivatalvezető valamint a Humán Szolgálat, és a Gazdasági Igazgatóság képviselője volt jelen. Szakszervezetünket Balázs Sándor az FRSZ Megyei Elnöke, és Debreceni László az FRSZ BAZ MRFK Tagszervezetének Titkára képviselte, valamint jelen volt az MRFK képviseletében Asztalos Zoltán úr is. Az alakuló ülést Vereckei tábornok úr nyitotta meg, és vezette le.

Az ülésen a felek megállapodtak abban, hogy minden páros hónapban ülnek össze és tárgyalják meg az állomány élet és munkakörülményeket érintő kérdéseket. Főkapitány úr nem zárkózott el az elől, amennyiben sürgősen megoldandó probléma merül föl valamelyik területen, arról soron kívül kapjon tájékoztatást az érdekképviseletek részéről, és nem kell megvárni vele a következő BAZRÉT ülést. A BAZRÉT megalakulását követendő példának állítjuk a többi területi szerv elé, és reméljük, hogy ebben az évben, sorra számolhatunk be a megyei szintű érdekegyeztetések megindulásáról, amellyel felgyorsíthatjuk, és jobbá tehetjük az állomány érdekképviseletének területén végzett tevékenységünket, valamint, így tehermentesíthetjük a Rendőrség felső vezetését, hogy valóban csak azokkal a problémákkal foglalkozhassanak, amelyek megoldása helyi szinten akadályokba ütközik. (Demján Zsolt területi elnök)

Újra legyőztük a rendőrséget: jogtalan volt a szolgálati esővédők bevonása miatti kártérítésre kötelezés!

Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy tegnap a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elsőfokú, de jogerős ítéletében kimondta, hogy a 2012. december 31-ig beszerzett, vagy be nem szerzett esőkabáttal összefüggő 2018. évi munkáltatói eljárás (kártérítésre kötelezés) jogszerűtlen! Ennek rövid indoka, hogy a hivatásos állomány tagjának azon esetleges mulasztása, miszerint 2012. év végéig nem szerzett be ilyen esőkabátot és ezért azt értelemszerűen 2017.évben le sem tudta adni, egy 2018-ban elrendelt kártérítési eljárásban már jogszerűen nem vizsgálható, tekintettel arra, hogy ezen kötelezettségszegése már elévült, így kárfelelősség alapjául nem szolgálhat. Mindezek alapján a kártérítésre kötelező rendőrségi határozatot a bíróság megsemmisítette, s a pervesztes alperest perköltség viselésére kötelezte. Fentiek alapján várjuk érintett tagjaink jelentkezését. Amennyiben a kártérítési eljárásban meghatalmazást adnak számunkra, akkor Jogsegélyszolgálatunk a határozattal szemben panaszt nyújt be, majd keresettel él, és teljes körű képviseletet biztosít érintett tagjaink számára. (dr. Tordai Gábor FRSZ Jogsegélyszolgálat) Az ügy előzményei itt, valamint itt olvashatók.

Kormányrendelet a RIASZ végrehajtására

A Magyar Közlöny 15. számában megjelent a rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonnyal összefüggésben lévő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 11/2019. (II. 5.) Korm. rendelet. A jogszabály egyebek mellett módosítja a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályait, valamint a rendészeti alapvizsgára és a rendészeti szakvizsgára vonatkozó szabályokat. A rendelet itt olvasható.

Az ORFK szerint nincs akadálya a lakáscélú munkáltatói kölcsön folyósításának

Az FRSZ tájékoztatást kért az ORFK-tól arra vonatkozóan, hogy a lakáscélú támogatások adómentességének 2019. január 01-től történt megszüntetése miként érinti a személyi állomány részére nyújtható juttatásokat. Információink szerint ugyanis a 21/2008. (IX. 23.) IRM rendelet szerinti, maximum 10 év futamidejű és 40.000,- Ft/hó összegű vissza nem térítendő lakáscélú támogatás iránti kérelmek elbírálása felfüggesztésre került.

Az ORFK válasza szerint a lakáscélú munkáltatói kölcsön folyósításának nincsen akadálya, amire tekintettel - az egységes eljárásrend érdekében - a rendőri szervek részére 29000/1763/2019. ált számon körlevelet adtak ki. A Budapesti Rendőr-főkapitányság, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet és a Budapesti Fegyház és Börtön tiszthelyettes és zászlós állományának vissza nem térítendő lakáscélú támogatásáról szóló 21/2008. (IX. 23.) 1RM rendelet alapján igénybe vehető támogatás, az Szja tv. 1. melléklet 2.7. pontjának 2019. január 1-jei hatályon kívül helyezése miatt adókötelessé vált, ezért új megállapodás nem köthető. Tekintettel arra, hogy az adótörvény módosítása nem visszamenőleges hatályú - a korábban, 2018. december 31-éig megkötött megállapodások vonatkozásában a 40 000 forintos támogatás kifizetése adómentes. Annak érdekében, hogy a támogatás 2019. január 1-től is biztosítható legyen, kezdeményezték a Belügyminisztériumnál a rendelet módosítását, aminek jelenleg már folyamatban van a szakmai koordinációja. Megkeresésünk és az ORFK válasza innen tölthető le.

RÉT ülés: információk a RIASZ törvény végrehajtásáról

A Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács február 01-jei ülésének központi témája a RIASZ törvény végrehajtása volt. Az ORFK jelenlevő vezetői kiemelték, hogy a nyilatkozattétel elmaradását úgy értékelik, hogy a jogviszony módosításhoz az érintett nem járult hozzá, azaz a nyilatkozattételi határidő (február 16.) lejártát követően felmentéssel megszüntetik a közalkalmazotti/kormánytisztviselői jogviszonyt. A Rendőrség vezetése ehhez kapcsolódóan nyomatékosan arra kér minden érintett dolgozót, hogy a személyre szóló tájékoztató átvételét követően nyilatkozzon a munkáltatója felé, hogy miként dönt. A jogállás módosítását nem vállalók jogviszonya felmentéssel és végkielégítéssel kerül megszüntetésre. (A RIASZ törvényről bővebb információ itt olvasható.)

A RÉT ülésen is nyomatékosan felhívtuk az ORFK képviselőinek a figyelmét arra, hogy a teljes hivatásos állomány tekintetében és a tiszthelyettesi személyi kör vonatkozásában különösen is hangsúlyozottan, mielőbbi érdemi illetményrendezés szükséges, mert ellenkező esetben folyamatos pályaelhagyással kell számolnia a rendőrségnek. A 2015. júliusban meghirdetett és elindult béremelési ütemterv az idei év elejével lezárult, azonban az elmúlt három és fél évben a civil szektorban olyan bérnövekedési folyamat ment végbe, ami az átlag 50 %-os emelést a gyakorlatban elértéktelenítette.

A RÉT ülésen történtekről szóló részletes beszámolónk az innen letöltető főtitkári tájékoztatóban olvasható.

Kúria: a fegyelemsértés súlyára lényegesen kihat, ha a hivatásos állomány tagja többszöri fenyítést követően rövid időn belül ismét vétkesen megszegi kötelezettségét

A felperes hivatásos szolgálati viszonyban állt az alperessel szolgálatparancsnok beosztásban. Szolgálati viszonya fennállása alatt négy esetben alkalmaztak vele szemben fenyítést. A munkáltató 2015. június 8-án kelt határozatával szolgálati viszony megszüntetése fenyítésben részesítette és szolgálati beosztásából felfüggesztette őt. A fegyelmi fenyítés indokolása rövid időn belül elkövetett négy fegyelemsértést rótt a szolgálati viszonyban álló terhére. Az azzal szemben előterjesztett panasz elutasítását követően folyamatban volt perben az eljárt bíróságok azt állapították meg, hogy bár a felperes terhére rótt kötelezettségszegések nagyobb részét a felperes elkövette, azok egyenként nem voltak olyan súlyúak, amelyek a jogviszony megszüntetését indokolttá tették volna. Ezzel szemben a Kúria rámutatott arra, hogy felperesnek, mint szolgálatparancsnoknak kötelezettsége lett volna a szolgálati rend és a fegyelem védelme, más hivatásos állományú tagoknak a fegyelemsértéstől való visszatartása, a fegyelem szigorú megkövetelése. Azon magatartásával, hogy rendszeresen maga is fegyelemsértő módon járt el mobiltelefonja magáncélú használatával, illetve egy esetleges ellenőrzés eredményességének meghiúsítására hívta fel az állomány tagjait, súlyos kötelezettségszegést követett el. A jelentési kötelezettsége többszöri elmulasztása, a feladatok szakszerű végrehajtását veszélyeztette, így e magatartása sem maradhatott értékelés nélkül. Figyelemmel arra, hogy szolgálatparancsnokként rövid időn belül több súlyosnak minősülő vétkes kötelezettségszegést követett el, a munkáltató jogszerűen alkalmazta esetében a legsúlyosabb fenyítést. A Kúria közleménye itt olvasható.

Rendőri túlmunka pénz nélkül - az ombudsmanhoz fordul az MSZP-s képviselő

A Népszava cikke szerint három éve egyfolytában visszaéléseket követ el a szabolcsi rendőrfőkapitány a túlórák kifizetése kapcsán, állítja Harangozó Tamás, aki ezért az ombudsman elé viszi az ügyet. Rendőrök túlórapénze, pontosabban "lenyelt túlórapénze" miatt fordul Székely László ombudsmanhoz Harangozó Tamás MSZP-s országgyűlési képviselő, a parlamenti Honvédelmi Bizottság tagja. Az ügy tavaly decemberben robbant ki, mikor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság számos alkalmazottja egy három éve tartó visszaélés miatt levélben fordult az országos rendőrfőkapitányhoz. A panasz lényege az volt, miszerint Farkas József megyei főkapitány nem tette lehetővé, hogy a rendőrök törvény adta lehetőségükkel élve, pénzt kérjenek túlóráikért (azt a vezetés szabadnapban ellentételezte). Mint akkor a rendőrök írták, 190,6 millió forintjuk bánta a vezetői nyomást: "2015. október 15. és 2017. június 29. között nem emlékszünk olyan helyzetre, ahol a főkapitány úr egy adott túlszolgálat esetében valamennyi óra kifizetését engedélyezte volna. Volt, hogy csak a töredékét, de volt, hogy semmit". További részletek a Népszava cikkében. 

Továbbra is feketelistán a szolgálati járadékosok!

Ismeretes, hogy az adójogszabályok idén életbelépett módosításai következtében 2019. január 1-jétől a munkaviszonyban álló saját jogú nyugdíjasokra már nem terjed ki a biztosítási kötelezettség, és így mentesülnek a 10 %-os nyugdíjjárulék, valamint a 4 %-os mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulék megfizetése alól. A jogszabályi változások további következménye, hogy az említett kedvezményben részesülő saját jogú nyugdíjasokra már nem vonatkozik a nyugdíj melletti munkavégzés esetén egyébként fennálló kereseti korlátozás sem. E korlátozás szerint ugyanis a kedvezményes nyugdíj csak addig folyósítható a munkavégzésből származó kereset mellett, amíg ez utóbbi éves bruttó összege meg nem haladja a mindenkori minimálbér 18-szorosát. Amennyiben valamelyik hónapban az éves összesített kereset meghaladja ezt az összeget, akkor a következő hónaptól az év végéig felfüggesztik a nyugdíj folyósítását. Mivel a vonatkozó jogszabályok a rengeteg kereszthivatkozás miatt nehezen értelmezhetők, állásfoglalást kértünk a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságától (MÁK NYUFIG) arról, hogy a szolgálati járandóságban részesülők vonatkozásában is megszűnt-e a hivatkozott kereseti korlátozás? A MÁK NYUFIG válasza szerint a szolgálati járandóságban részesülőkre nem vonatkoznak a fentiekben ismertetett kedvező jogszabályok, így velük szemben továbbra is érvényesül kereseti korlátozás. Az FRSZ megkeresése, és a MÁK NYUFIG válasza itt olvasható.

Pénz nincs, de kitartást kért a rendőröktől az országos főkapitány

"Engedjék meg, hogy kinyilatkozzam, igenis tudunk arról, hogy az állományunkat foglalkoztatja a jövedelem. Nem az újságból jövünk erre rá." Ezt Balogh János országos rendőrfőkapitány mondta egy szerdai ünnepségen Kiskunhalason, ahol az új határvadász-laktanyát adták át - írja a 24.hu. Balogh vezérőrnagy magasabb béreket egyelőre nem ígért, csak kitartást kért a rendőröktől. Azt üzente az utóbbi időben egyre hangosabban elégedetlenkedő állománynak, hogy a rossz fizetés „nem magyar specialitás, egész Európában hasonló kihívásokkal küzdenek a rendvédelmi szervek”. A főkapitány azért hozzátette: biztos benne, hogy belátható időn belül biztosítva lesz a rendőrök magasabb megbecsültsége. További részletek a 24.hu cikkében.

RTL Klub Házon kívül a rendőrök másodállásáról, illetményéről, munkakörülményeiről

Az RTL Klub Házon kívül című műsora a rendőrök másodállásáról, illetményéről, munkakörülményeiről készített riportot annak kapcsán, hogy a Belügyminisztérium parlamenti államtitkárának idei béremelésről szóló sajtótájékoztatója jelentős felháborodást váltott ki az érintettek körében. A RTL Klub videója itt tekinthető meg.

Kúria határozat a hivatásos állomány tagjával szembeni kártérítési igény érvényesítéséről

A Kúria M.I. tanácsa 2018. december 17-én tárgyaláson kívül elbírálta az Mfv.I.10.193/2018. számú ügyet, a döntés elvi tartalma szerint: a hivatásos állomány volt tagjával szemben szolgálati jogviszonya megszűnését követően kártérítési igényét a bíróság előtt közvetlenül érvényesítheti a rendvédelmi szerv [új Hszt.     270. § (2) bekezdés]. A Kúria döntésének indokolása itt olvasható.

Főtitkári interjú a Klubrádióban a Riasz törvényről

Fegyver nélküli hivatásos szolgálatot vezetnek be a közalkalmazottak számára - mondta Pongó Géza főtitkár a Klubrádió reggeli gyors című műsorában. Hozzátette, hogy FRSZ úgy gondolja, hogy a RIASZ törvény alapján bevezetésre kerülő anyagi juttatások nem ellentételezik megfelelően a megnövekedett kötelmeket. Kifejtette, hogy az FRSZ kifogásolja azt is, hogy a fegyveres biztonsági őrök jogviszonyát nem egységesítik, így lesznek olyanok, akik munkavállalóként, és lesznek olyanok is akik rendvédelmi igazgatási jogviszonyban fogják ugyanazt a munkát végezni, eltérő bérezésért. Az interjú az alábbi linken 05.30 perctől hallgatható meg.

Már igényelhetőek a 2019. évi nyári beutalók!

Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy a megyei elnököktől és a tagszervezeti titkároktól már igényelhetőek az FRSZ apartmanokba szóló nyári beutalók. Az idei főszezon - a tanévhez igazodva - június 14-től augusztus 27-ig  került meghatározásra, így 10 hetet foglal magába, és 80 darab egy hetes beutaló kiosztását tette lehetővé. A beutalók a taglétszámmal arányosan kerültek kisorsolásra. A beutalók tagszervezetek közötti elosztásáról a megyei (intézményi) elnökök a titkárokkal közösen döntenek, így a jelentkezők kiválasztása helyben történik. 

Tagjaink a megyéjük számára kisorsolt beutalókra pályázhatnak, igényüket a saját tagszervezeti titkáruknak kell jelezniük (és nem a KKI üdültetési előadójának). Az igényelhető beutalók jegyzéke megyénkénti bontásban innen tölthető le.

A helyben kiválasztott igényjogosultaknak a tagszervezeti titkár által is aláírt igénylőlapjukat április 15. napjáig kell a KKI-nak megküldeniük. A 40 ezer forintos üdülési hozzájárulást  legkésőbb a heti turnus kezdete előtt 30 nappal kell befizetni az FRSZ központi számlájára (OTP 11705008-20409384 ), a közlemény rovatban feltűntetve a beutaló megjegyzést. A megyék számára kisorsolt, de konkrét jelentkező által április 30-ig le nem kötött beutalókat a KKI május 01. után az FRSZ honlapján szabadon igényelhetőként meghirdeti. Április 15-ig tehát csak az FRSZ tagsággal rendelkezők jelentkezhetnek, az FRSZ tagsággal nem rendelkező rendőrségi dolgozók, csak az FRSZ tagok által igénybe nem vett beutalókra pályázhatnak, május 01-je után. A nyári főszezonon kívüli a beutalókra megkötés nélkül lehet jelentkezni.

Apartmanjainkról további információk itt olvashatóak.