Üdültetés - általános tájékoztató a beutalókról

 
Egész évben nyolc apartmanunk várja üdülni vágyó tagjainkat és családtagjaikat Hajdúszoboszlón és Harkányban.
 
Az újonnan épített összkomfortos, saját garázzsal rendelkező apartmanokban maximum 4 felnőtt (illetve gyermekesek esetén 2 felnőtt és akár 3 gyermek is)  üdülhet. Vendégeink zavartalan pihenését légkondicionáló berendezés, teljes körűen felszerelt konyha és színes televízió szolgálja.
 
A keddtől - keddig tartó egy hetes (7 éjszakás) turnusok térítési díja FRSZ tagok számára:
 
  • főidényben (a nyári iskolai szünet idején) 40.000,- Ft/hét/apartman,
 
  • elő- és utószezonban 30.000,- Ft/hét/apartman.
 
A beutaló térítési díja az üdülésben részt vevők létszámától független, viszont nem tartalmazza a helyben, készpénzben fizetendő idegenforgalmi adót. Az adó mértékéről és az érintettek köréről a gondnokoknál lehet érdeklődni. (2017-ben Harkányban és Hajdúszoboszlón is 500,- Ft/fő/éj az IFA összege, amit mindkét helyen a 18 év felettiek kötelesek megfizetni.)
 

Az FRSZ üdülők igénybevételére jogosultak:

 
a) az FRSZ teljes jogú tagjai,
 
b) azon pártoló tagok,  akik számára e szolgáltatás igénybevételét saját tagszervezetük határozata lehetővé teszi, valamint
 
c) Az FRSZ Megyei Elnöki Értekezletének 2014/7. számú határozata szerint 2014. szeptember 01-jétől kezdődően FRSZ tagsággal nem rendelkező rendőrségi dolgozók is igényelhetnek beutalót az FRSZ apartmanokba, amennyiben vállalják, hogy pártolói tagdíj címén főszezoni (a nyári iskolai szünet idejére eső) beutaló esetében 45 ezer Ft-ot,  elő- és utószezoni beutaló esetében 35 ezer forintot befizetnek az FRSZ központi számlájára. Az FRSZ tagsági jogviszonnyal nem rendelkező dolgozók beutaló igénylésével kapcsolatos tájékoztatás itt olvasható.
 
Az FRSZ üdülőinek igénybevétele során az FRSZ teljes jogú tagjait – az Üdültetési Szabályzatban foglaltak szerint – előnyben részesítjük.
 
Felhívjuk az igénylők szíves figyelmét, hogy a jogosultak közeli hozzátartozói az üdülőket csak a jogosulttal együtt, annak jelenlétében vehetik igénybe. A beutaló lapon feltüntetett jogosult távollétében az üdülő gondnoka köteles megtagadni a nála jelentkezők befogadását.
 

A beutaló igénylés rendje

 
Elő- és utószezonban (szeptembertől a következő évi nyári iskolai szünet kezdetéig, azaz kb. június közepéig)  közvetlenül a KKI üdültetési előadójával kell egyeztetni, hogy a kiválasztott időszakban van-e üres apartman.
 
Üdültetési elkőadónk: Hetyei Katalin, elérhetőségei:
  • BM vonal: 39-530
  • vezetékes: 06-1-785-00-10 és 06-1-785-07-16
  • Vodafone (LIGA flottás): +36-70-775-17-73
 
Az egyeztetést követően ki kell tölteni a jelentkezési lapot, alá kell íratni a tagszervezeti titkárral, majd  meg kell küldeni (telefaxon: 06-1-799-27-13, futárral, postai úton, vagy e-mailben, szkennelve az frsz@frsz.hu címre) az üdültetési előadónak.   
 
Az üdülési hozzájárulást – fő szabály szerint – legkésőbb a heti turnus kezdete előtt 30 nappal kell befizetni:
 
  • banki átutalással az FRSZ OTP Banknál vezetett 11705008-20409384 számú számlájára, vagy
  • a KKI-tól és a tisztségviselőktől igényelhető postai csekkel.
 
Az átutalás, illetve a  befizetés igazolására alkalmas banki bizonylatot vagy csekk másolatot (az ügymenet gyorsítása érdekében) faxon, vagy e-mailben  meg kell küldeni üdültetési előadónknak. 
 
Az üdülési hozzájárulás befizetési határidejének elmulasztása esetén az igényjogosult – külön értesítés nélkül – elveszíti beutalóra való jogosultságát.
 
A beutalót - az üdülési hozzájárulás befizetését és annak igazolását követően - üdültetési előadónk kipostázza az igénylőnek.
 
Heti turnusra bármikor, de legkésőbb a turnus kezdetét megelőző hét utolsó munkanapjáig lehet jelentkezni.
 
A főszezoni  (nyári iskolai szünet ideje alatti) beutalók elosztási rendje  fentiektől eltérő!
 
A főszezoni időszakra szóló beutalók ugyanis a taglétszámmal arányosan, sorsolás útján kerülnek elosztásra minden év január 31. napjáig a megyék (intézmények) között.
 
A főszezonra szóló beutalók iránti igényeket helyi szinten a tisztségviselők bírálják el, a KKI üdültetési előadója e tekintetben csak az adminisztratív feladatokat végzi.
 
A megye, illetve intézmény (pl. ORFK, vagy Készenléti Rendőrség, stb.) tagjai által igényelhető nyári beutalókról a megyei (intézményi) elnököknél, vagy a tagszervezeti titkároknál kell érdeklődni, mivel ők tudják, hogy a megye számára az adott évben melyik apartmanban és milyen időpontra eső turnusok kerültek kisorsolásra. 
 
A nyári főszezoni időszakra szóló beutalókat a február 01-jétől április 15-ig tartó időszakban csak a helyi tisztségviselőktól lehet igényelni. A titkár által aláírt jelentkezési lapot ez esetben is a KKI-nak kell megküldeni. 
 
A fentiek szerinti előzetes jelentkezési határidő leteltét követően le nem foglalt nyári főszezoni turnusokat a KKI minden évben május hónap elején szabad jelentkezésre meghírdeti az FRSZ honlapján.
 
Május 01-je után  már közvetlenül a KKI üdültetési előadójánál lehet jelentkezni és lefoglalni a szabadon maradt nyári főszezoni időszakra szóló beutalókat.
 
A jelentkezés és a beutaló kiadásának rendje egyebekben megegyezik az elő- és utószezonban érvényes (fentiekben részletezett) renddel.
 

Az FRSZ üdülők igénybevételével kapcsolatos egyéb tudnivalók

 
A turnus kezdete előtt 30 napon belüli időpontban beutalójáról lemondó igényjogosult csak a befizetett üdülési hozzájárulás 50 %-ának visszafizetésére tarthat igényt és további 1 éves időtartamra elveszíti az FRSZ üdülőinek igénybevételére való jogosultságát. E szabály alól kivételt jelent:
 
  • ha a KKI a visszamondott beutalót más igényjogosult számára értékesíteni tudja. Ebben a beutalóról lemondott igényjogosult is közreműködhet, azt azonban másra nem ruházhatja át, mivel a gondnokok, csak a KKI által a jogosult nevére kiállított beutalóval érkezőket fogadhatják be az üdülőkbe.
  • ha az üdüléstől való visszalépést az igényjogosultnak fel nem róható, különös méltánylást érdemlő ok (pl. betegség, szolgálati elfoglaltság, stb.) bizonyíthatóan indokolja. A visszalépés indokának megalapozottsága tárgyában a megyei (intézményi) elnök dönt. Amennyiben a beutaló lemondását kellően indokoltnak tartja, az érintett – számlaszámát is tartalmazó – írásbeli kérelmét az üdülési hozzájárulás visszatérítésére vonatkozó záradékkal látja el és azt további intézkedésre megküldi a KKI-nak.
 
A beutaló visszamondása miatt az igényjogosultak számára vissza nem térített üdülési hozzájárulásokból befolyt összeget az üdülők állagmegóvására fordítjuk.
 
Az üdülőket kizárólag a beutaló jegyen feltüntetett személyek vehetik igénybe és csak a beutalón feltüntetett időpontban. A beutaló jegyen fel nem tüntetett személyek befogadását a gondnokok kötelesek visszautasítani.
 
Az apartmanokat a turnus első napján 12.00 órától 17.00 óráig lehet elfoglalni. Az ettől eltérő időpontban beérkező vendégek kötelesek az apartman elfoglalásával egyidejűleg, bizonylat ellenében 3.000,- Ft pótdíjat befizetni a gondnoknál. Az e jogcímen befolyt üdülési hozzájárulásokat kizárólag az üdülők fenntartásával kapcsolatos költségek fedezésére lehet felhasználni.
 
A üdülési hozzájáruláson felül az üdülővendégeknek – helyben, a gondnokoknál – idegenforgalmi adót is kell fizetniük, a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott módon és mértékben.
 
Az apartmanok rendelkezésre bocsátásakor a gondnokok kötelesek a beutaltakat tájékoztatni a leltár szerint átadott berendezési és felszerelési tárgyakról, valamint a házirendről.
 
Az apartmanokat a turnus utolsó napján 09.00 óráig kell elhagyni.
 
A turnus ideje alatt eltűnt vagy megrongálódott berendezési és felszerelési tárgyakért, továbbá a Házirend megsértésével okozott károkért a beutaltak teljes anyagi felelősséggel tartoznak, melynek érvényesítésére a gondnokok által felvett és a beutalt által aláírt jegyzőkönyv alapján a KKI intézkedik.
 

Kapcsolódó letöltések: