Változik a tagdíj 2019. január hónaptól

Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy az FRSZ XV. Kongresszusa 2018. november 24-ei ülésén módosította szakszervezetünk Alapszabályának a tagdíjfizetés rendjére vonatkozó rendelkezéseit. Az Alapszabály a tagdíj alapját egységesen, a teljes tagságra kiterjedően a legalacsonyabb besorolású tiszthelyettesi beosztásba kinevezetteket megillető beosztási illetmény összegében határozza meg, mely jelenleg 181.655,- Ft. A továbbiakban tehát valamennyi FRSZ tag esetében ezen összeg képezi a tagdíj kiszámításának alapját. Az Alapszabály a tagokat foglalkoztatási jogviszonyuk, illetve jogállásuk szerint 8 állománycsoportba sorolja be, és az egyes csoportokban eltérő mértékű, 0,1-től 1,7-ig terjedő százaléklábakkal határozza meg a fizetendő tagdíj összegét. A tagdíjat a továbbiakban is havonta, de 100 forintra kerekített összegben kell megfizetni, az innen letölthető táblázatban foglaltak szerint.

A Kongresszus döntése a tagság jelentős része vonatkozásában mérsékli a korábban elhatározott tagdíjemelést, továbbá egyszerűbbé és átláthatóbbá teszi a tagdíjmegállapítás és fizetés rendszerét. A tagdíj változással kapcsolatos további információk az alábbi linken olvashatók.

 

A tagdíjmódosítás indokai és hatása

Ismeretes, hogy a Kongresszus korábbi, 2015-ben hozott döntése értelmében 2019. január 01-jétől, a Hszt. illetményrendszerére történő teljes beállással egyidejűleg a tagdíj mértéke minden tag esetében egységesen az egyéni beosztási illetmény (illetve alapilletmény) 0,9%-ra emelkedett volna. Ez azonban a Kongresszus megítélése szerint egyes állománycsoportok esetében a tagdíjak nem kívánt mértékű emelkedéséhez vezetett volna. Ennek alapján döntött úgy a Kongresszus, hogy a tagság jelentős része vonatkozásában mérsékli a tagdíjemelést, továbbá egyszerűbbé és átláthatóbbá teszi a tagdíjmegállapítás rendszerét. A döntés során kiemelt szempont volt az is, hogy továbbra is érvényre jusson az FRSZ alapítása óta irányadó szolidaritás alapelve, melynek alapján a magasabb illetményben részesülő tagok magasabb összegű tagdíjjal járulnak hozzá a szakszervezet működtetéséhez.

A módosítás során a Kongresszus a tiszthelyettesek 2019. január 01-jétől egyébként is érvénybe lépő tagdíját vette kiindulási alapnak, és ehhez igazította hozzá a többi állománycsoport tagdíját. A tagdíjrendszer módosítása az alábbi változásokat eredményezi:

Az FRSZ új, 2019. január hónaptól bevezetésre kerülő tagdíjrendszere

Az új tagdíjra történő átállás menetrendje

A tagdíjfizetés új rendje 2019. január 01-jétől kerül bevezetésre.

Az átállás előkészítése érdekében a KKI már elészítette valamennyi tag új tagdíjbesorolását, és azt megküldte a helyi tisztségviselőknek. Tagjaink tehát jelenleg a saját beosztási helyeiken tájékozódhatnak tagdíjuk új összegéről. 

A tagokat 2019. január hónapban SMS-ben is tájékoztatni fogjuk a változásról. SMS értesítést azoknak a tagoknak küldünk, akinek emelkedik a tagdíja, és a tagdíjváltozás irányától függetlenül azoknak, akik egyéni utalással, házipénztári befizetéssel, vagy munkáltató általi levonás útján fizetik a tagdíjukat. Nem kapnak külön értesítést azok, akik csoportos beszedéssel fizetik a tagdíjat, ha annak összege nem változik, vagy csökken.

Mi a teendő, ha a tag nem ért egyet a tagdíj besorolásával?

Azok a tagok, akik nem értenek egyet a KKI által megállapított tagdíj összegével, helyi tisztségviselőinktől szóban, vagy az FRSZ KKI-tól írásbeli nyilatkozattal is kérhetik a módosítást. A nyilatkozatot elektronikus úton kell megküldeni a KKI-nak (az frsz@frsz.hu vagy az frsz@orfk.police.hu címekre, vagy telefaxon a 06 (1) 799 2713 számra). A nyilatkozat innen tölthető le.

A tisztségviselőink közvetítésével jelzett, vagy az írásbeli nyilatkozattal tett kifogás megalapozottsága esetén soron kívül intézkedünk a tagdíj módosítására és az esetleges túlfizetés visszatérítésére.

Felhívjuk tagjaink szíves figyelmét, hogy külön nyilatkozatot csak azoknak kell tenniük, akik nem értnek egyet a KKI által elvégzett tagdíj besorolással.

Van-e teendője a tagnak a tagdíjváltozás miatt?

  • A tagdíjat csoportos beszedési megbízás alapján fizető tagok többségének nincs külön teendője, mivel az ő tagdíjukat a KKI hivatalból módosítja, és 2019. január hónapban már az új szabályok szerinti összeg kerül levonásra. Kivételt az a néhány tag képez, akiknél a beszedési felső értékhatár nem teszi lehetővé a módosított tagdíj levonását. Őket a KKI – szükség esetén a helyi tisztségviselők bevonásával – egyesével fogja megkeresni, és felkérni a korábban adott csoportos beszedési megbízásban meghatározott beszedési értékhatár módosítására.
  • A tagdíjat banki átutalással, vagy házipénztári befizetéssel teljesítő tagoknak csak annyi teendőjük van, hogy 2019. január hónaptól kezdve már a helyi tisztségviselő által jelzett, vagy az SMS-ben közölt újonnan megállapított összegű tagdíjat utalják át, vagy fizessék be.