logo

TAGSÁG LÉTESÍTÉSE

Hogyan lehet belépni?

Az FRSZ teljes jogú tagjai lehetnek:

 • a rendőrségnél,
 • a rendvédelmi szerveknél és
 • a felügyeletüket ellátó minisztérium(ok)nál,
 • a fenitek irányítása alá tartozó szerveknél,
 • a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnél (NKE),
 • a Miniszterelnöki Hivatalnál és
 • az egyéb kormányzati feladatot ellátó szerveknél foglalkoztatottak, valamint
 • a fenti szervek nyugdíjasai, az e szervekkel tanulói, illetőleg hallgatói jogviszonyban állók, akik elfogadják az FRSZ Alapszabályát, és rendszeresen fizetik a tagdíjat.

Az FRSZ tagjai egyidejűleg más szakszervezetnek és érdekvédelmi szervezetnek is tagjai lehetnek.

$

Hogyan lehet belépni?

$

Melyik tagszervezetbe léphetsz be?

$

Mit kell csatolni a belépési nyilatkozathoz?

$

Kinek kell átadni a belépési nyilatkozatot

$

Milyen jogai vannak az FRSZ tagoknak?

$

Milyen kötelezettségei vannak a tagoknak?

$

Ki lehet az FRSZ pártoló tagja?

$

Nyomtatványok

Hogyan lehet belépni?

Az FRSZ tagsági jogviszony létesítéséhez az szükséges, hogy az újonnan belépő kitöltse a belépési nyilatkozatot, mely innen tölthető le. (A letöltött pdf űrlap számítógépen is kitölthető!)

A belépési nyilatkozat aláírásával az újonnan belépő:

 • kijelenti, hogy a Független Rendőr Szakszervezet (FRSZ) tagja kíván lenni, annak alapszabályát megismerte, és azt magára nézve kötelezőnek elfogadja.
 • tudomásul veszi, hogy FRSZ tagsági jogviszonya a belépési nyilatkozat tagszervezeti titkár általi elfogadásával és az első havi tagdíj befizetésével jön létre.
 • kijelenti, hogy a nyilatkozatban megadott adatai a valóságnak megfelelnek.
 • hozzájárul ahhoz, hogy az FRSZ a személyes és a szakszervezeti tagságra vonatkozó különleges adatait a tagsági jogviszony fennállása alatt, és azt követően a szakszervezetet terhelő, jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítéséhez szükséges ideig és módon kezelje.
 • hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait az FRSZ a Magyar Kamarákért és Szakszervezetekért Szövetségnek (MAKASZ), valamint a VODAFONE számára továbbítsa a tagsági igazolvány és a MAKASZ kedvezmény-kártya elkészítése, illetve a VODAFONE flotta kedvezménnyel kapcsolatos tájékoztató anyagok részére való megküldése érdekében.
 • kijelenti, hogy a belépési nyilatkozat kitöltése előtt – az EU 2016/679. sz. Általános Adatvédelmi Rendeletében (GDPR) meghatározottak szerint – tájékoztatást kapott az FRSZ adatkezelési szabályzatának szakszervezeti tagokra vonatkozó szabályairól, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól. Az FRSZ tagok adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztató  itt tekinthető meg.  

Melyik tagszervezetbe léphetsz be?

A szakszervezeti tagság önkéntes, belépésekor mindenki szabadon választhatja meg, hogy melyik tagszervezethez szeretne tartozni, és később más tagszervezetbe átléphet, amennyiben a fogadó szervezet titkára ehhez hozzájárul.

Amennyiben az újonnan belépő szolgálati helyén nem működik FRSZ tagszervezet, akkor célszerű az adott megyén belüli legközelebbi tagszervezethez, vagy a főkapitányság székhelyén működő tagszervezetünkhöz csatlakozni.

Tagszervezeteink listája itt tekinthető meg.

A jelenlegiből egy másik FRSZ tagszervezetbe történő átlépés a fogadó tagszervezet titkárával történő egyeztetés alapján történhet. Az átlépéshez  az innen letölthető átlépési nyilatkozatot  kell kitöltve és aláírva megküldeni Központi Koordinációs Irodánknak.

Mit kell csatolni a belépési nyilatkozathoz?

A belépési nyilatkozaton meg kell jelölni azt is, hogy a tag milyen módon kívánja fizetni a tagdíjat. Erről bővebb információ ezen az oldalon olvasható.

Amennyiben az újonnan belépő a tagdíjfizetés módjaként a csoportos beszedést választja, akkor az erre vonatkozó megbízást is ki kell töltenie. Az ehhez szükséges nyomtatvány innen tölthető le. A csoportos beszedési megbízásról bővebb információ itt olvasható.

Amennyiben az újonnan belépő a munkáltatói tagdíjlevonást választja, akkor az innen letölthető megbízást kell kitöltenie. Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy a munkáltatói tagdíjlevonást csak és kizárólag a munkaviszony keretében foglalkoztatott munkavállalók választhatják! A más jogviszonyban állok illetményéből ugyanis a rendőri szervek nem hajandók levonni a szakszervezeti tagdíjat.

Kinek kell átadni a belépési nyilatkozatot

A kitöltött és aláírt belépési nyilatkozatot, valamint a tagdíjfizetés választott módjától függően a csoportos beszedési megbízást, vagy a munkáltatói tagdíjlevonási megbízást a belépő által választott tagszervezet titkárának, vagy más tisztségviselőjének kell átadni.

Amennyiben a helyi tisztségviselők nem érhetők el, vagy a belépés (pl. jogsegély igénylése miatt) sürgős, akkor a belépési nyilatkozatot és a csoportos beszedési megbízást közvetlenül az FRSZ Központi Koordinációs Irodájának is meg lehet küldeni.

A belépési nyilatkozat elektronikus úton is megküldhető számunkra az frsz@frsz.hu, vagy az frsz@orfk.police.hu címre, vagy telefaxon a 06 (1) 799 2713 számra.

A csoportos beszedési megbízást azonban eredetben kell megküldeni nekünk, mivel azt a bankok csak így fogadják el tőlünk. Ezt a megbízást az Állami Futárszolgálat útján (az FRSZ KKI, Budapest címre), vagy postai úton (az FRSZ, 1388 Budapest, Pf.: 52 címre) kell feladni.

A munkáltatói tagdíjlevonási megbízást (amennyiben ezt a lehetőséget választottad), közvetlenül a munkáltatód illetmény osztálya számára kell megküldeni.

Milyen jogai vannak az FRSZ tagoknak?

Az FRSZ teljes jogú tagja:

 • részt vehet a szakszervezeti rendezvényeken, választhat és – az Alapszabályban meghatározott kizáró ok hiányában – szakszervezeti tisztségviselőnek választható;
 • részt vehet az FRSZ különböző szervezeteinek létrehozásában, azok munkájában és – személyesen vagy képviselő útján – a döntéshozatalában;
 • a szakszervezeti rendezvényeken és fórumokon – az adott ügyrendnek megfelelően – megjelenhet, felszólalhat, indítványokat, javaslatokat terjeszthet elő;
 • véleményét a fórumokon szabadon kinyilváníthatja, különvéleményét fenntarthatja, annak érdekében propagandát fejthet ki, a testületi döntést követően azonban különvéleményét csak kisebbségi véleményként propagálhatja;
 • igényelheti, hogy ügyében, érdekeinek védelmében és érvényesítésében a tisztségviselők és a képviselő testületek eljárjanak;
 • kezdeményezheti a tisztségviselők és a képviselő testületek tevékenységének ellenőrzését;
 • kezdeményezheti a választott tisztségviselők visszahívását;
 • igénybe veheti a szakszervezeti juttatásokat és szolgáltatásokat, így különösen:
  • a szociális segélyt, a tagszervezet döntése alapján,
  • a szakszervezeti üdültetést;
  • a jogsegélyt, amely jogi tanácsadást és képviseletet jelent;
  • az egyéb a szakszervezet által nyújtott támogatást vagy szolgáltatást.

Az FRSZ minden tagjának jogában áll, hogy akár önállóan, akár másokkal összefogva javaslataival és problémáival vagy tájékozódási igényével közvetlenül vagy közvetve képviselőjéhez, illetve az FRSZ bármely testületéhez vagy tisztségviselőjéhez forduljon. A megszólított tisztségviselőnek vagy testületnek a felvetett kérdésekre 30 napon belül kell érdemben válaszolnia.

Milyen kötelezettségei vannak a tagoknak?

Az FRSZ tagok kötelesek:

 • az Alapszabály rendelkezéseit betartani;
 • a szakszervezeti tagdíjat havi rendszerességgel befizetni;
 • jogsegély igénybevétele esetén, amennyiben a jogvita eredményeként a tag pénzértékkel bíró juttatást kap, támogatói díj befizetésével hozzájárulni a Jogsegélyszolgálat működtetéséhez;
 • az FRSZ céljaival, alapelveivel, feladatával és tevékenységével ellentétes magatartástól tartózkodni;
 • lehetőségeihez mérten támogatni az FRSZ szervezeteinek tevékenységét és szervezett akcióit, valamint szolidaritást vállalni egymással és a választott tisztségviselőkkel, megvédeni a szakszervezetet, testületeit, tisztségviselőit az ellenük intézett jogtalan támadásoktól, retorzióktól;
 • a szakszervezet vagyontárgyainak megóvására ügyelni.

Ki lehet az FRSZ pártoló tagja?

Az FRSZ pártoló tagja lehet az, aki a teljes jogú tagsági körön kívül esik, elfogadja az FRSZ célkitűzéseit és anyagilag is támogatja szakszervezetünket. A pártoló tag által az FRSZ számára nyújtott támogatás pénzbeli vagy nem pénzbeli hozzájárulás is lehet. Nem pénzbeli hozzájárulásként, amennyiben azt az FRSZ elnöke vagy a főtitkára írásbeli nyilatkozattal elfogadja, a pártoló tag dolog tulajdonjogát vagy vagyoni értékű jogot ruházhat át az FRSZ-re.

A pártoló tag azonban a teljes jogú taghoz viszonyítva kevesebb jogosultsággal rendelkezik, a szakszervezeti juttatásokat és szolgáltatásokat is csak korlátozottan veheti igénybe, a tagszervezet vezetősége által meghatározott körben és mértékben.

Share This