logo

JOGSEGÉLY

Útmutató

Jogsegélyszolgálatunk

Jogseg‚lyszolg logo

Az FRSZ megalakulása óta nagy hangsúlyt fektet arra, hogy tagjai számára magas szintű és szakszerű jogi képviseletet biztosítson. Jogsegélyszolgálatunk tagjai korábban a rendőrség állományában teljesítettek szolgálatot, így a szolgálati idejük során szerzett gyakorlati tapasztalataik és a rendőrség belső szabályzatainak ismerete a külsős ügyvédekkel szemben jelentős előnyt biztosít számukra tagjaink jogi képviseletének ellátása során.

2020. április 01-jétől a hivatásos és a rendvédelmi alkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos perekben kötelezővé tették a jogi képviseletet, ami tovább növelte az FRSZ Jogsegélyszolgálata által kínált szolgáltatás jelentőségét. (Erről bővebb információ olvasható a bíróságok illetékességéről szóló címszó alatt.)

Jogászaink elérhetőségeit ezen a linken táláljátok meg.

Ki, és milyen ügyekben igényelhet jogsegélyt?

Az FRSZ Alapszabálya szerint a teljes jogú tagnak 12 havi tagsági viszony fennállása után jogi képviselet biztosítható a szolgálati, illetőleg foglalkoztatási jogviszonyával összefüggő:

• munkaügyi tárgyú jogvitákban és perekben, valamint
• a fegyelmi-, kártérítési- és a tag felelősségének megállapítására irányuló egyéb munkáltató által folytatott (belső) eljárásokban, továbbá
• büntető ügyekben (a tettenérés vagy a beismerés kivételével).

A jogi képviselet biztosításához szükséges 12 havi tagsági jogviszonyt az újonnan belépő tag megválthatja, amennyiben vállalja, hogy belépésekor egy összegben 12 havi tagdíjat megfizet az FRSZ számára. Ez esetben a jogi képviseletre való jogosultság szempontjából úgy kell tekinteni, mintha tagsági jogviszonya 12 hónappal korábban jött volna létre.

Különös méltánylást igénylő személyi körülmények fennállása esetén a főtitkár engedélyezheti, hogy az újonnan belépő a jogsegély azonnali igénybevételének feltételét képező 12 havi tagdíjat két részletben fizesse be. A részletfizetési kérelem az innen letölthető nyomtatványon nyújtható be.

Amennyiben a tag a jogi képviselet iránti igénye bejelentésekor több, mint 2 havi tagdíjhátralékot halmozott fel, a hátralék rendezéséig az FRSZ nem köteles számára jogi képviselet biztosítani. Amennyiben az ügy sürgőssége miatt az FRSZ a jogi képviseletet a hátralék rendezése előtt mégis biztosítja, úgy a tag is köteles utólag a hátralékot rendezni, és az eljárás jogerős befejezéséig (ideértve a felülvizsgálati eljárást is) tagdíjfizetési kötelezettségét folyamatosan teljesíteni.

Jogi képviselet fegyelmi-, kártérítési- és más munkáltatói eljárásokban

Fegyelmi-, kártérítési- és a tag felelősségének megállapítására irányuló egyéb munkáltató által folytatott (belső) eljárásban a jogi képviselet biztosításáról a tagszervezet vezetősége dönt.

Ilyen eljárásokban általában az FRSZ jogászai járnak el. Amennyiben ez, más ügyekben korábban kitűzött eljárási cselekményekkel való ütközés miatt részben vagy egészben nem lehetséges, akkor a tag képviseletét a tagszervezet erre felkészített tisztségviselője, vagy tagja látja el. Ez esetben a képviseletet ellátó tisztségviselő vagy tag megfelelő felkészítéséről a Jogsegélyszolgálat vezetője gondoskodik.

Jogi képviselet munkaügyi tárgyú perekben, szolgálati jogvitákban

A munkaügyi tárgyú és egyéb olyan perekben, melyekben a szakszervezet jogászai a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint elláthatják a tag bíróságok és más hatóságok előtti képviseletét, a jogi képviselet biztosításáról a főtitkár dönt. A főtitkár döntését az FRSZ jogtanácsosainak előterjesztése alapján hozza meg, melynek során figyelembe veszi az ügy tárgya szerint kialakult állandó bírói gyakorlatot, a képviselet ellátásának munka- és költségigényét, valamint az FRSZ Jogsegélyszolgálatának leterheltségét.

Jogi képviselet támogatása büntető ügyekben

Büntető ügyben való képviseletre jogászaink számára nem lehet meghatalmazást adni, mivel a bűntetőeljárásról szóló törvény szerint ezen eljárásokban a képviseletet csak bejegyzett ügyvéd láthatja el, szakszervezeti jogtanácsos azonban sajnos nem járhat el.

Ilyen ügyekben a tagszervezeti titkártól és az FRSZ megyei elnökétől lehet tájékoztatást kérni arról, hogy tudnak-e ügyvédet ajánlani, és pénzbeli támogatást biztosítani az ügyvédi munkadíj kifizetéséhez.

Az FRSZ Alapszabálya szerint ugyanis az olyan jogvitás ügyekben, melyben a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint az FRSZ Jogsegélyszolgálata nem láthatja el a tag jogi képviseletét, a tagszervezet vezetősége – a tagszervezet pénzügyi lehetőségeinek függvényében – önállóan dönthet arról, hogy részben vagy egészben átvállalja-e a tag által megbízott ügyvéd munkadíját. E mellett általában megyei szervezeteink is rendelkeznek olyan pénzügyi kerettel, melyből támogatást tudnak biztosítani az ügyvédi munkadíj kifizetéséhez.

Figyelembe kell azonban venni azt is, hogy tettenérés és a beismerés esetén az FRSZ Alapszabálya kizárja a támogatás folyósítását.

A tag által megbízott ügyvéd képviseleti díjának megfizetéséhez adható pénzbeli szakszervezeti támogatás összege havonta legfeljebb a mindenkori minimálbér 50 %-ának megfelelő összeg lehet. Amennyiben az ügyvédi képviseleti díj megfizetéséhez adni kívánt támogatás összege meghaladná a fenti összeget, akkor a támogatás kifizetését több havi részletben is engedélyezheti a tagszervezet vezetősége.

Az ügyvédi képviseleti díj részben vagy egészben történő megtérítése a tag kérelmére történhet. A kérelmet az e célra rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani a tagszervezet vezetőségéhez.

Az ügyvédi díjhoz nyújtható támogatás iránti kérelemhez szükséges nyomtatvány innen tölthető le.

A kérelemhez mellékelni kell:
• a tag által az ügyvédnek adott képviseleti megbízást,
• az ügyvéd által a tag nevére kiállított számlá(ka)t, és
• a jogerős ítéletet, ha a per már lezárult.

Az ügyvédi képviseleti díj megtérítése iránti kérelemről a tagszervezet vezetősége dönt, és/vagy javaslatot tesz a megyei elnöknek a költségek egy részének vagy egészének megyei keret terhére történő kifizetésére. Utóbbi esetben a kifizetésre vonatkozó záradékot a megyei elnöknek is alá kell írnia.

Az FRSZ Központi Koordinációs Irodája az ügyvédi díj megfizetéséhez nyújtott támogatást a tag bankszámlájára utalja át.

Hogyan lehet igénybe venni a jogsegélyt?

Amennyiben valakinek konkrét jogi problémája, vagy kérdése van, akkor Jogsegélyszolgálatunk valamelyik jogászával kell felvennie a kapcsolatot.

Jogászaink elérhetőségei és szakterületeik itt olvashatók.

Javasoljuk, hogy a jogi probléma felmerülése, vagy a veletek szembeni munkáltatói eljárás megindítása után minél hamarabb egyeztessetek jogászainkkal. Ez a határidők miatt fontos, mivel a szolgálati panasz beadásának, és a keresetindításnak is törvényben meghatározott jogvesztő határideje van, melynek túllépése esetén nincs lehetőség a jogvita megindítására, illetve folytatására! Fegyelmi eljárás esetén szintén rövid határidőket határoz meg a Hszt.

A jogásszal való egyeztetés előtt célszerű összekészíteni az üggyel kapcsolatos iratokat (állományparancsot, munkaköri leírást, fizetési jegyzéket, minősítést, stb.). Jogászaink azért kérik az ügyre vonatkozó dokumentumok megküldését, mert azok ismeretében tudják a tényállást pontosan felmérni, és korrekt jogi szakvéleményt adni. Az iratokra egyébként az esetek többségében az eljárás során is szükség lesz, mivel azokat érvelésünk bizonyítása céljából rendszerint csatolni kell a benyújtásra kerülő panaszhoz, vagy keresetlevélhez.

Kérjük, hogy az iratok megküldésekor telefonszámotokat és e-mail címeteket se feledjétek el megadni, hogy ne annak kiderítésével kelljen jogászunknak elkezdeni az ügyet.

Javasoljuk, hogy fegyelmi ügyekben akkor forduljatok jogászainkhoz, ha megkaptátok a fegyelmi eljárást elrendelő határozatot. Amíg ezt a parancsnok csak „ígéri”, addig nem tudunk lépni az ügyben, legfeljebb tanácsot tudunk adni.

Amennyiben a fegyelmi eljárásban jogászaink segítségét fogjátok kérni, akkor ezt már az elrendelő határozat átvételekor jelezzétek a munkáltató felé szóban, és az átvétel igazolására szolgáló iratra történő rávezetéssel is.

Amennyiben a határozat átadásakor közlik veletek az eljárás alá vonti meghallgatás időpontját, akkor figyeljetek arra, hogy a Hszt. szerinti 3 napos határidőt biztosítsák, hiszen e nélkül nem biztos, hogy jogászaink személyesen részt tudnak venni azon. Ilyen esetben kérjük, hogy soron kívül vegyétek fel a kapcsolatot valamelyik jogászunkkal, és küldjétek meg számára a meghatalmazást is.

Meghatalmazás mindig kell a jogi képviselethez!

Amennyiben a jogásszal való egyeztetés alapján tisztázódik, hogy képviselet szükséges, először az erre vonatkozó meghatalmazást kell kitölteni. Ennek bemutatása nélkül ugyanis jogászaink sem a munkáltatók, sem a bíróságok által folytatott eljárásokban nem tudják ellátni a jogi képviseletet.

A jogi képviselet ellátásához szükséges meghatalmazás erről a linkről tölthető le.

A „Meghatalmazás” nyomtatványon az ügy tárgyához az adott eljárás megnevezését, és/vagy annak a követelésnek a nevét kell beírni, melynek érvényesítése céljából az eljárás megindítását kéritek. (Például: hanyag munkavégzés miatti fegyelmi eljárás, vagy megbízási díj megtérítése iránti szolgálati panasz, illetve per, stb.)

Az aláírt meghatalmazást – a tanúkkal való aláíratás után – eredetiben kell megküldeni a Jogsegélyszolgálatnak, postai úton (a Független Rendőr Szakszervezet, 1388 Budapest, Pf.: 52. címre) vagy, amennyiben lehetőségetek van rá, akkor futárszolgálattal (az FRSZ KKI, Budapest címre).

Amennyiben az eljárási határidők rövidsége miatt az FRSZ jogászának eljárásba történő bekapcsolódása sürgős, akkor a meghatalmazást színesben szkennelve, elektronikus úton is célszerű megküldeni közvetlenül a jogászunknak.

Milyen költségekkel járhatnak a jogvitás ügyek?

A fegyelmi- és a kártérítési eljárásokban a jogi képviselet teljesen ingyenes és egyéb költségek sem merülnek fel.

Büntető perekben a megbízott (külsős) ügyvéd munkadíját a tagnak kell kifizetnie, melyhez pénzbeli támogatást adhat a tagszervezet és az FRSZ megyei szervezete is.

A munkaügyi tárgyú szolgálati panaszokkal és a munkaügyi perekkel kapcsolatos költségekről az alábbiakban adunk tájékoztatást.

Mit érdemes tudni a munkaügyi perek költségkedvezményéről?

A munkavállalói költségkedvezmény célja, hogy egyetlen munkavállaló se kényszerüljön lemondani munkajogi igényeinek peres úton történő érvényesítéséről csak azért, mert jövedelmi viszonyai mellett nem meri vállalni az esetleges pervesztesség miatti költségek kockázatát. Ezért a munkaügyi perekben – ideértve a közszolgálati pereket is – speciális kedvezmények érvényesülnek.

A munkavállalói költségkedvezmény a munkaügyi pert folytató munkavállalót, és a közigazgatási perrendtartás szabályai szerint közszolgálati perben álló alkalmazottat (a hivatásos állományút és rendvédelmi alkalmazottat egyaránt) megilleti, amennyiben távolléti díja nem haladja meg a jogszabályban meghatározott összeget.

A jogosultság elbírálása során – fő szabály szerint – a keresetlevél benyújtásának időpontját kettővel megelőző naptári évre vonatkozóan a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által közzétett bruttó nemzetgazdasági átlagkeresetet kell figyelembe venni. (Amennyiben a keresetlevél benyújtásakor a foglalkoztatási jogviszony már nem áll fenn, akkor az irányadó időpont meghatározása másként történik!)

Az érintett akkor jogosult költségkedvezményre, ha távolléti díjának összege nem haladja meg a fentiek szerinti nemzetgazdasági átlagkereset kétszeresét. (A bruttó nemzetgazdasági átlagkereset például 2018-ban 329.900,- Ft volt, így a költségkedvezmény szempontjából irányadó összeg 2020. évi keresetindítás esetén 659.800,- Ft.)

A jogosultságról az elsőfokú bíróság dönt, és az általa megállapított munkavállalói költségkedvezmény kiterjed a per egész tartamára (tehát a másodfokú bíróság vagy a Kúria eljárására is).

A munkavállalói költségkedvezményre való jogosultság megállapítása esetén, a munkavállalónak a per elvesztése (vagy részleges pervesztessége) esetén sem kell megfizetnie az eljárási illetéket, és a per során az állam által megelőlegezett költségeket (pl. szakértői díjat, tanúknak járó költségtérítést stb.) sem. Fontos tudni azonban, hogy ha a munkavállalói költségkedvezménnyel rendelkező személy elveszíti a pert, akkor az ellenfél saját perköltségeinek megtérítése alól nem mentesül! (Erről további információ olvasható a perköltség címszó alatt.)

A munkavállalói költségkedvezményt jogászaink csak a keresetlevélben tudják érvényesíteni amennyiben a távolléti díj igazolást (de minimálisan az aktuális illetmény adatokat igazoló iratokat, parancsokat) megkülditek számukra.

Mit kell tudni a perköltségről?

A bíróság a pervesztes felet rendszerint perköltség megfizetésére kötelezi. E körbe a pernyertes fél jogi képviselőjének munkadíja és a jog érvényesítésével kapcsolatban felmerült, a peres eljárással összefüggő (pl. levelezési, utazási stb.) költségek tartoznak.

A tag pernyertessége esetén a perköltség megfizetése a munkáltatót terheli, de az nem a tagot, hanem a perben eljáró jogi képviselőt, tehát végső soron az FRSZ Jogsegélyszolgálatát illeti meg, hiszen a perrel kapcsolatos jogi munka végzése és a fenti költségek is a szakszervezetünknél merülnek fel.

A perben vesztes munkáltatónak a bíróság által megítélt perköltséget az FRSZ OTP Banknál vezetett 11784009-20205317 számú perköltség számlájára kell átutalnia.

Ezzel szemben a tag pervesztessége esetén a bíróság által a munkáltató javára megítélt perköltséget a tag köteles megfizetni, és ez alól akkor sem mentesülhet, ha egyébként a perben a bírság megállapította a költségkedvezményre való jogosultságát.

Amennyiben tehát a felperes munkavállaló veszít a perben, akkor meg kell térítenie a munkáltatójánál igazoltan felmerült, és a bíróság által megítélt perköltséget, vagy részleges pervesztesség esetén annak arányos részét. Ez esetben az FRSZ Jogsegélyszolgálatát semmiféle díjazás nem illeti meg.

Mit kell tudni a támogatói díjról?

A támogatói díj az FRSZ Alapszabályában meghatározott olyan díj, amit a tagnak:

• a teljes vagy részbeni pernyertessége, vagy egyezségkötése esetén, vagy
• a szolgálati panasz alapján, illetve a peres eljárás során számára megítélt, vagy
• a peren kívüli egyezség alapján őt megillető pénz vagy dolog
bruttó értéke után kell befizetnie az FRSZ Támogatási Alapjába, amennyiben az adott ügyben adott meghatalmazása alapján jogi képviseletét az FRSZ Jogsegélyszolgálata látta el.

A támogatói díj mértéke 2023. január 01-től fő szabály szerint a fentiek szerint számított összeg 8%-a.

A támogatói díj mértéke kivételesen:

• 6% azon tagok esetében, akik a jogi képviseleti megbízás adásakor legalább 5 éves folyamatos FRSZ tagsági jogviszonnyal rendelkeznek, és
• 12% azon tagok esetében, akik a jogvita megindításakor nem rendelkeznek 2 éves folyamatos FRSZ tagsági jogviszonnyal.

A támogatói díj megfizetése alól mentesül az, aki az adott ügy jogerős lezárásakor az FRSZ bármely testületében legalább 3 éves folyamatos tisztségviselői jogviszonnyal rendelkezik.

A főtitkár legfeljebb 12 havi részletfizetést engedélyezhet a támogatói díj megfizetésére, amennyiben azt a tag szociális, vagy más méltánylást érdemlő körülményei indokolják. Különösen indokolt esetben a főtitkár mellőzheti is támogatói díj behajtását. A részletfizetés iránti kérelmet az innen letölthető nyomtatvnyon lehet benyújtani, elektronikus úton, a képviseletet ellátó jogásznak történő megküldés útján.

A támogatói díjat a juttatás tag általi kézhezvételét követő 8 napon belül az FRSZ Támogatási Alszámlájára kell befizetni, melynek számlaszáma: 11784009-20209665 (OTP Bank).

A tagok által befizetett támogatói díjat az FRSZ a Jogsegélyszolgálat működtetésére használja fel.

(A 2023. január 01. előtt adott jogi képviseleti megbízások esetén irányadó távolléti díjak az innen letölthető táblázatban olvashatók.)

Mit érdemes tudni a bíróságok illetékességéről?

A közszolgálati jogviszonnyal összefüggő perekben (miként a többi közigazgatási perben is) 2020. április 1. napjától elsőfokon nyolc törvényszék (a Fővárosi Törvényszék, a Budapest Környéki Törvényszék, a Debreceni Törvényszék, a Győri Törvényszék, a Miskolci Törvényszék, a Pécsi Törvényszék, a Szegedi Törvényszék és a Veszprémi Törvényszék) jár el regionális illetékességgel.

A korábban megyénként működő közigazgatási és munkaügyi bíróságok megszűntek, így 2-3 megyére kiterjedő illetékességgel a fenti törvényszékek hoznak első fokon ítéletet. A közigazgatási bírósági ügyekben másodfokon a Fővárosi Ítélőtábla, felülvizsgálati eljárásban a Kúria jár el.

A munkaügyi bírósági ügyekben első fokon az illetékes törvényszékek, másodfokon fellebbezési eljárásban az ítélőtáblák, míg a felülvizsgálati eljárásban a Kúria jár el.

A hivatásos és a rendvédelmi igazgatási alkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos ügyek közigazgatási pereknek minősülnek, melyekben a fenti bíróságokon a jogi képviselet kötelező, így még nagyobb haszna van az érdekképviseleti tagságnak, és az ehhez kapcsolódó jogsegélyszolgálatnak.

Tekintettel arra, hogy ezen eljárások nagymértékben függnek az ún. megelőző eljárásoktól (a szolgálati panasz benyújtásától annak elbírálásáig terjedő folyamattól), így mindenképpen érdemes már a szolgálati panasz elkészítését és benyújtását is a szakszervezeti jogi képviselőkre bízni!

A fontos tudnivalók összefoglalása

A könnyebb áttekinthetőség érdekében az FRSZ által kínált jogi képviselettel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat egy táblázatban is összefoglaltuk, mely erről a linkről tölthető le tölthető le.

Támogatói díj és perköltség számláink

Támogatási számlánk, ahová a Jogsegélyszolgálatunk által jogerősen megnyert jogviták után a tagjaink számára megítélt bruttó összeg 8 %*-ának megfelelő jogi képviseleti díj befizetését, illetve átutalását kérjük:

OTP Bank Nyrt. 11784009-20209665

(*A támogatói díj összege bizonyos esetekben eltérhet a fent említett 8 %-os mértéktől. Erről bővebb tájékoztatás jelen oldalon, a támogatói díj címszó alatt olvasható.)

Perköltség alszámlánk, ahová a pervesztes munkáltatóktól a bíróságok által megítélt perköltség átutalását kérjük:

OTP Bank Nyrt. 11784009-20205317

Share This