logo

KEDVEZMÉNYEK

Szociális gondoskodás

Tisztségviselőink kiemelt figyelmet fordítanak a nehéz élethelyzetbe került tagok szociális helyzetének javítására. Az adómentes szociális segélyeket (pl. gyermek születése vagy hozzátartozó elhalálozása esetén) szakszerveztünk részben saját tagszervezeti pénzalapjaiból, részben az FRSZ által alapított Police Caritas Alapítvány támogatásával biztosítja rászoruló tagjai számára. Tagszervezeteink a tagság döntésének függvényében iskolakezdéskor beiskolázási segéllyel, karácsony és húsvét előtt pedig különböző ajándékokkal járulhatnak hozzá a család gyermekneveléssel járó terheinek enyhítéséhez.

Az FRSZ tagok által igényelhető támogatások az alábbiak:
$

Szocális segély és pénzbeli szakszervezeti támogatás

$

Nem pénzbeli szakszervezeti támogatás

$

Temetési segély

$

Ügyvédi képviseleti díj kifizetéséhez igényelhető támogatás

$

Nyomtatványok

Szocális segély és pénzbeli szakszervezeti támogatás

A szociális segély és a szakszervezeti támogatás– az Szja. Tv. 3.§ 35) pontja szerint – a szociálisan rászorulónak pénzben, vagy nem pénzben, ellenszolgáltatás nélkül nyújtott vissza nem térítendő támogatás. A szociális segélyt és a szakszervezeti támogatást az FRSZ, mint munkavállalói érdekképviseleti szervezet, az Szja. Tv. 1. számú mellékletének 3.3 pontja alapján adhatja adómentesen a szakszervezeti tagnak.

A szociális segély és a szakszervezeti támogatás havonkénti összege a minimálbér 50 százalékát nem haladhatja meg. A tag évente több alkalommal is részesíthető szociális segélyben vagy szakszervezeti támogatásban, de a segély és a támogatás együttes összege sem haladhatja meg havonta a minimálbér 50%-át.

A segélyre való jogosultság elbírálása szempontjából szociálisan rászorulónak az a személy tekinthető [az Szja. Tv. 3.§ 36) pontja szerint], akinek (vagy eltartottjainak) a létfenntartása oly mértékben veszélyeztetett, hogy azt – vagyoni viszonyaira is tekintettel – csak külső segítséggel képes biztosítani.

Szociális segély adható különösen:

 • hosszabb időtartamú kórházi kezelés,
 • betegállomány, továbbá jelentősebb kiadásokkal járó orvosi kezelés esetén;
 • a tag vagyonában keletkezett kár esetén, amennyiben az a napi megélhetését veszélyezteti;
 • gyermek születése esetén;
 • közös háztartásban élő gyermek iskoláztatási költségeinek biztosítására;
 • nagyobb kiadással járó családi események (pl. esküvő) költségeire;
 • egyéb, különösen méltányolható ok alapján.

A segélykérelmet az e célra rendszeresített nyomtatványon a tagszervezet vezetőségéhez kell benyújtani.

A kérelemhez, az alapul szolgáló körülmény jellegétől függően csatolni lehet:

 • a kórházi-, illetve tartós orvosi kezelés, betegállomány tényét tanúsító (de az egészségi állapotra vonatkozóan konkrét, különleges személyes adatnak minősülő adatot nem tartalmazó) orvosi igazolást,
 • gyermek születése esetén a születési anyakönyvi kivonatot,
 • egyéb, a kérelemben megfogalmazott indokok igazolására alkalmas iratokat.

A segélykérelmet a tagszervezet vezetősége bírálja el, és annak alapján dönt a segély megítéléséről és összegéről. Ennek során figyelembe veszi a tag jövedelmi és vagyoni helyzetét, egyéni és családi szociális körülményeit, valamint az általa eltartott személyek megélhetési viszonyait.

Szakszervezeti támogatás adható különösen:

 • kisebb jövedelmű, vagy gyermeküket egyedül nevelő tagok megélhetési költségeinek kiegészítéseként;
 • a gyermekek nevelésével, képzésével kapcsolatos költségek kifizetéséhez;
  a tag képzésének támogatására;
 • „sátoros ünnepek” alkalmával megemelkedő családi kiadásokra;
 • ügyvédi képviseleti díj kifizetéséhez;
 • kulturális és művelődési szolgáltatások igénybevételéhez;
 • egyéni sportolással és testedzéssel kapcsolatos szolgáltatások igénybevételéhez;
 • egészségügyi szolgáltatásokra;
  egyéb indokolt esetekben.

A szakszervezeti támogatás iránti kérelmet az e célra rendszeresített nyomtatványon a tagszervezet vezetőségéhez kell benyújtani.

A szociális segély és a szakszervezeti támogatás kifizetése készpénzben, vagy átutalással történhet. Készpénzben történő kifizetés esetén a segély vagy a támogatás összegének átvételét a rendszeresített nyomtatvány saját kezű aláírásával igazolja a tag. Átutalás esetén a tisztségviselői záradékkal ellátott segélykérelmet és annak mellékleteit a tagszervezet vezetősége megküldi a KKI-nak, amely 3 munkanapon belül gondoskodik a segély, illetve a támogatás összegének bankszámlára történő átutalásáról.

Nem pénzbeli szakszervezeti támogatás

A szakszervezeti támogatás nem csak pénzben, hanem tárgyi juttatás (pl. iskolaszer, vagy háztartási tüzelőanyag) formájában is adható a tagnak.

A nem pénzbeli szakszervezeti támogatás értéke havonta a minimálbér 50 százalékát nem haladhatja meg.  Az értékhatár szempontjából a tárgyi juttatás Áfá-val növelt beszerzési árát kell figyelembe venni. Az Szja. törvény szerint további korlátozás, hogy a szociális segély, valamint a pénzbeli és a nem pénzbeli szakszervezeti támogatások együttes összege sem haladhatja meg havonta a minimálbér 50%-át.

A nem pénzbeli szakszervezeti támogatás iránti kérelmet az e célra rendszeresített nyomtatványon a tagszervezet vezetőségéhez kell benyújtani.

Temetési segély

A temetési segélyt a szakszervezet az Szja. Tv. 1. számú mellékletének 1.3 pontja alapján adhatja adómentesen.

Temetési segély az elhunyt házastársának vagy egyeneságbeli rokonának (pl. szülő, nagyszülő, gyermek, unoka) adható, tagsági jogviszonytól függetlenül. (Temetési segélyben tehát nem csak az FRSZ tagja részesíthető, hanem az FRSZ tag elhalálozása esetén az ő egyeneságbeli rokona is.)

A temetési segélynek felső összeghatára nincs, arról a tagszervezet vezetősége a taggyűlés ilyen tárgyú általános jellegű határozata, annak hiányában a saját belátása szerint, a helyi szokásoknak megfelelően dönthet.

Temetési segély csak és kizárólag írásbeli kérelemre adható. A kérelmet az e célra rendszeresített nyomtatványon a tagszervezet vezetőségéhez kell benyújtani.

A temetési segély iránti kérelemhez csatolni kell az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatának másolatát.

A kérelmet a tagszervezet vezetősége bírálja el, a temetési segély kifizetése készpénzben, vagy átutalással történhet.

Ügyvédi képviseleti díj kifizetéséhez igényelhető támogatás

A tag számára pénzbeli szakszervezeti támogatás adható az általa megbízott ügyvéd képviseleti díjának a megfizetéséhez. E támogatás a pénzbeli szakszervezeti támogatás speciális formája, melynek következtében az e jogcímen kifizetésre kerülő összeg sem haladhatja meg havonta a minimálbér 50 százalékát.  Amennyiben az ügyvédi képviseleti díj megfizetéséhez adni kívánt támogatás összege meghaladná a mindenkori minimálbér 50%-át, akkor a támogatás kifizetését több havi részletben is engedélyezheti a tagszervezet vezetősége.

Az ügyvédi képviseleti díj megtérítésére – az Alapszabály 20/i pontjára figyelemmel, a tettenérés és a beismerés kivételével – olyan büntető-, vagy polgári perekben kerülhet sor, melyekben a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint az FRSZ Jogsegélyszolgálata nem láthatja el a tag perbeli képviseletét.

Az ügyvédi képviseleti díj részben vagy egészben történő megtérítése a tag kérelmére történhet. A kérelmet az e célra rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani a tagszervezet vezetőségéhez.

A kérelemhez mellékelni kell:

 • a tag által az ügyvédnek adott képviseleti megbízást,
 • az ügyvéd által a tag nevére kiállított számlá(ka)t, és
 • a jogerős ítéletet, ha a per már lezárult.

Az ügyvédi képviseleti díj megtérítése iránti kérelemről a tagszervezet vezetősége dönt, és/vagy javaslatot tesz a megyei elnöknek a költségek egy részének vagy egészének megyei keret terhére történő kifizetésére. Utóbbi esetben a kifizetésre vonatkozó záradékot a megyei elnöknek is alá kell írnia.

A KKI az ügyvédi díj megfizetéséhez nyújtott támogatást a tag bankszámlájára utalja át.

Share This