logo

Kúria döntés az azonnali hatályú lemondásról

2020.11.16.

A felperes által indított közszolgálati perben abban a kérdésben kellett dönteni, hogy a felperes azonnali hatályú lemondása jogszerű volt-e. A Kúria az eljárt bíróságokkal azonosan a felperes által közölt azonnali hatályú lemondást jogellenesnek értékelte a következő indokokkal: A Hszt. 85. §-ában szabályozott azonnali hatályú lemondás annak ellenére, hogy a törvény nem ír elő sem szubjektív, sem objektív határidőt, nem gyakorolható időben korlátlanul. Ha a hivatásos állomány tagja az arra okot adó körülményről való tudomásszerzéstől számítottan a szolgálati jogviszonyát hosszabb időn keresztül fenntartja, azzal maga cáfolja, hogy a jogsértés olyan súlyú volt, amely miatt a szolgálati jogviszony fenntartása tőle nem elvárható. Az azonnali hatályú lemondás csak kivételes esetben gyakorolható jogintézmény, amely az ok és okozat szoros időbeli egymásutániságát feltételezi. Azzal a Hszt. 85. § (1) bekezdése szerint a hivatásos állomány tagja csak akkor élhet, ha a szolgálati elöljárója részéről a törvényben meghatározott jogaiban vagy emberi méltóságában olyan súlyos sérelem érte, amely miatt szolgálati viszonyának fenntartása nem várható el tőle. Az objektíve súlyos sérelmet jelentő munkáltatói magatartás is csak akkor eredményezheti azonban a jogviszony jogszerű megszüntetését, ha az azonnali hatályú lemondással a sérelem észlelésétől számított észszerű időn belül él a hivatásos állomány tagja. Az objektív és szubjektív határidő hiánya miatt mindig a konkrét eset valamennyi körülményét vizsgálva kell megítélni azt, hogy az azonnali hatályú lemondás gyakorlására a jogintézmény rendeltetésének, céljának megfelelően került-e sor. E jog gyakorlásának határt szab az együttműködési kötelezettség Hszt. 3. §-ában rögzített követelménye és a joggal való visszaélés Hszt. 4. §-ában meghatározott tilalma. Az azonnali hatályú lemondás indoka okszerűtlen, ha a felperes hosszabb időn – egy éven, majd hat héten – keresztül nem élt az azonnali hatályú lemondás jogával. E megszüntetési mód célja a hivatásos állomány tagját ért súlyos jogsérelem orvoslása a jogviszony azonnali felszámolása révén, mely csak akkor érhető el, ha azt a hivatásos állomány tagja – amennyiben akadályoztatva nincs – rövid időn belül alkalmazza.

Archívum

Share This