logo

A 6 havi külön juttatást a rendvédelem teljes állományának biztosítsák!

2021.06.21.

Amennyiben a GDP növekedése idén meghaladja az 5,5 százalékot, akkor a rendvédelmi dolgozók számára 2019-ben ígért 3 évenkénti 6 havi illetménynek megfelelő összegű juttatásra való jogosultságot – a hivatásosokon kívül – terjesszék ki a rendőrség Riaszos és munkavállalói állományára is, javasolta az FRSZ a Belügyminiszternek. E mellett szakszervezetünk további javaslatokat is megfogalmazott az illetmények emelése és az egyéb juttatások biztosítása tekintetében. Mindezek részletesen az alábbiakban olvashatók.

 

FRSZ javaslatok a Belügyminiszternek

Tisztelt Belügyminiszter Úr!

A rendvédelmi állományt érintően a napokban elhangzott kormányzati bejelentések, illetve megjelent sajtóhírek kapcsán az alábbi megkereséssel fordulok Önhöz.

1.) Orbán Viktor miniszterelnök úr nyilatkozata szerint, amennyiben a GDP növekedés az idén meghaladja az 5,5 százalékot, úgy a rendvédelmi hivatásos állomány részére már a jövő év elején – egy évvel korábban – kifizetésre kerül a még 2019. év végén ígért/bejelentett 3 évenkénti 6 havi illetménynek megfelelő összegű „fegyverpénz”.

Természetesen örömmel fogadtuk miniszterelnök úr bejelentését, és bízunk abban, hogy a gazdasági mutatók úgy alakulnak, hogy a kifizetésre 2022 elején tényleg sor fog kerülni, azonban az állomány anyagi elismerését illetően az alábbiakat indítványozzuk, és kérjük ahhoz a minisztérium támogatását, közbenjárását.

  • Szükségesnek tartjuk, hogy a 3 évenkénti 6 havi illetménynek megfelelő összegű külön juttatás kerüljön intézményesítésére, azaz jogszabályba, lehetőleg a Hszt.-be beiktatásra, ami kellő jogi garanciát jelentene a „fegyverpénz” rendszeres időközönkénti kifizetésére.
  • A rendvédelmi hivatásos állomány mellett a rendvédelmi alkalmazottak és munkavállalók pénzbeli elismerését is indokoltnak tartjuk, mivel nyilvánvalóan a rendvédelem nem csak hivatásos állományból áll, hanem mellettük, az ő munkájukat segítve egyéb jogviszonyban, jogállásban foglalkoztatott személyi kör is részt vesz a szolgálati feladatok eredményes végrehajtásában. Erre figyelemmel kérjük, hogy a minisztérium is támogassa, illetve tegye meg a szükséges előterjesztéseket a hivatásos állomány mellett a rendvédelmi alkalmazotti, illetve munkavállalói állomány anyagi elismerése érdekében.

2.) A napokban megjelent 307/2021. (VI.10.) kormányrendelet szerint 10 munkanap pótszabadságra a Hszt. hatálya alá tartozó azon rendvédelmi dolgozók is jogosultak, akik 2021-ben részt vettek a Covid járvány következményeinek elhárításában. A pótszabadságra való jogosultságról az állományilletékes parancsnok, illetve a szervezeti egység vezetője dönt, és arról a rendelet hatálybalépésétől számított 30 munkanapon belül tájékoztatást kell adni a jogosultak részére.

Kérjük a minisztérium hathatós közbenjárását annak érdekében, hogy a pótszabadságban az érintett személyi állomány minél szélesebb körben részesüljön, ezzel is elismerve a kollégák huzamosabb idő óta végzett áldozatkész munkáját.

Itt kívánjuk megjegyezni azt, hogy az ugyancsak a koronavírus járvánnyal összefüggő feladatellátás elősegítése érdekében biztosított ingyenes utazás lehetőségét is információink szerint igencsak szűk keretek között biztosították a rendvédelmi dolgozók részére a munkáltatók, holott a jogszabályi lehetőség (kormányrendelet) arra is felhatalmazást adott. Nem szeretnénk, ha hasonló helyzet állna elő a pótszabadság vonatkozásában, mert ezek a nem is annyira pénzbeli, mint inkább erkölcsi elismerések roppant hiányoznak az egyre fáradtabb kollégáknak, és jelentősen javítana a mentális állapotukon is.

3.) Még az év elején számos, a rendvédelmi dolgozók anyagi helyzetét érintő észrevétellel, javaslattal fordultunk a belügyi vezetéshez, melyekre választ, visszajelzést mind a mai napig nem kaptunk. Ez úton ismételten kezdeményezzük a továbbra is időszerű illetményt, valamint béren kívüli juttatásokat és más időszerű problémákat illetően az alábbi intézkedések megtételét:

a) a 2020. január 01-jével bevezetett 10 %-os kiegészítő juttatás illetményalapba történő beépítése, melyre korábban már ígéret hangzott el, de mindezidáig nem realizálódott, holott a Hszt. több ponton már az idei évben is módosult. Ismételten indítványozzuk a 10 %-os kiegészítő juttatás illetményalapba történő beépítését.

b) Továbbra is szorgalmazzuk a rendvédelmi illetményalap megemelését.

c) A rendvédelmi alkalmazottak részére még a 2019. február 01-jei jogállás változáskor a 2020-2022. évekre ígért 5-5 %-os illetményemelés a tavalyi, illetve az idei évben sem valósult meg úgy, ahogy azt a kollégák várták, sőt többen egyáltalán nem is részesültek emelésben, illetve az emelést „benyelte” a fizetési fokozatban történő soros előresorolás. Indítványozzuk a rendvédelmi alkalmazottak 5 %-os illetményemelésének revízióját, és az ígért/várt emelésben nem, vagy alacsonyabb %-ban részesült kollégák bérkorrekciója iránti intézkedések megtételét.

d) Indítványozzuk a munkavállalók általános bérrendezését, valamint az egyéb juttatásaik – így különösen a korábbi közalkalmazotti jogviszonyból munkavállalóvá visszaminősítettek elvesztett jubileumi jutalom jogosultsága – rendezését. A munkajogviszonyban foglalkoztatottak, azon belül is kiemelten az informatikus munkakörben dolgozók illetményének központi megemelése mellett kezdeményezzük a jubileumi jutalom visszavezetését a rendvédelem területén dolgozó munkavállalókra nézve.

e) A teljes személyi állományt érintően változatlanul időszerűnek tartjuk a cafetéria, valamint a bankszámla költségtérítés hozzájárulás éves keretösszegének megemelését. A cafetéria vonatkozásában a kollégák erre már a tavalyi évben is számítottak, mivel a jogszabályi alapját a kormány még 2020. év közben megteremtette, azonban az éves keretösszeg a rendőrségen nem változott.

f) A koronavírus-fertőzés veszélynek kitett körülmények között szolgálatot teljesítő állományra nézve kérjük bevezetni a veszélyességi pótlék folyósítását.

g) A veszélyességi pótlék nem csak a hivatásos, hanem más foglalkoztatási jogviszonyban állók tekintetében is felülvizsgálatot és jogi kodifikációt indokol: lőkiképzők, fegyvermesterek, illetve a korábban már többször felterjesztett KR Légirendészet mérnöki, szerelői állománya.

h) A „civil” állománykategóriákat illetően egyéb juttatások (nyelvpótlék, jubileumi jutalom) átfogó felülvizsgálatát és kiterjesztését javasoljuk: a nyelvpótlék folyósítása a rendőrség nem hivatásos szolgálati jogviszonyban álló, de munkakörüknél fogva a nyelvhasználatot igénylő foglalkozások esetében is indokolt, a hivatásosokéval arányos díjazással (pl. hívásfogadó központok dolgozói).

i) Ugyancsak kezdeményezzük a jogi szabályozást a Hszt.-ben ugyan nevesített, de végrehajtási rendelet hiányában a gyakorlatban nem létező „preferált települési pótlék” vonatkozásában.

j) Indítványozzuk, hogy a szolgálati járandóság folyósítása mellett iskolaőrként dolgozó kollégák szolgálati járandósága az önkéntes tartalékos katonai szolgálatot vállalókhoz hasonlóan mentesüljön az Szja. levonás (jelenleg 15%) alól.

Budapest, 2021. június 17.

Tisztelettel: Pongó Géza sk. főtitkár

Archívum

Share This