logo

Új normák a rendvédelmi állomány alkalmassági vizsgálatáról

2021.01.05.

2021. január 01-jével lépett hatályba a rendvédelmi hivatásos állomány egészségi, pszichológiai és fizikai alkalmasságvizsgálatának rendjét meghatározó új BM rendelet. A Magyar Közlöny 2020. évi 280-as számában megjelent 45/2020. (XII. 16.) BM rendelet a hosszú idő óta átdolgozás alatt álló 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendeletet váltotta fel egyebek között a rendőrség, a büntetésvégrehajtás, valamint a katasztrófavédelmi szervek hivatásos állományú tagjai vonatkozásában.

A BM rendelet után pár nappal megjelent a 35/2020. (XII. 23.) ORFK utasítás is, amely a BM rendelettel együttesen alkalmazandó a rendőrség személyi állománya alkalmasságvizsgálata tekintetében. Az ORFK utasítás ugyancsak 2021. január 01-jétől hatályos.

Az új egészségügyi, pszichológiai és fizikai alkalmasságvizsgálati szabályokat az alábbiakban összegezzük.

Elöljáróban is – ami talán a legfontosabb – hogy az új BM rendelet számos lényeges szabályozási terület vonatkozásában felhatalmazza a rendvédelmi szerv, így az Országos Rendőr-főkapitányság vezetőjét a BM rendeletben foglaltaktól eltérő szabályozásra. Így például a BM rendelet csak a fizikai minimumfeltételeket határozza meg, amelyek a hivatásos szolgálati jogiszonyban állók fizikai alkalmassága tekintetében általánosságban vizsgálandók (az alábbi 4 mozgásforma közül a hivatásos állomány tagjának választása szerint az egyiket kell teljesítenie: Cooper-tesz futásban, úszásban, evezős-ergométeren, kerékpár-ergométeren). A BM rendelet felhatalmazása alapján azonban a rendvédelmi szerv vezetője, így az országos rendőrfőkapitány további kategóriafeltételeket írhat elő, valamint a követelményszintet a BM rendeletnél magasabbra is emelheti.
(Az új BM rendelet egyébiránt az 57/2009-es együttes rendelethez képest könnyítést ad a fizikai minimumfeltételek terén: pl. 50. életév feletti férfiak esetében 2000 m-es futásban az 57/2009-es BM rendelet szerint 15 perc volt az elvárás, míg az új BM rendelet szerint 12 perc alatt elegendő 1250 m-t teljesíteni).

A BM rendelet felhatalmazása alapján kiadott ORFK utasítás a legtöbb hivatásos rendőrségi beosztás tekintetében további mozgásformák teljesítését is előírja: a Cooper-teszt szerinti választható mozgásformák mellett a bűnügyi, közrendvédelmi, közlekedésrendészeti beosztotti állománynak fekvőtámaszt, felülést, továbbá választásuk szerint még fekvenyomást, vagy hajlított karú függést, vagy helyből távolugrást is teljesíteniük kell. Ezen BM rendeletben foglaltakon felüli további kategóriafeltételek követkeményszintje ugyanakkor könnyebbnek mutatkozik az 57/2009-es együttes rendeletben ugyanazon fizikai gyakorlatokhoz rendelt követelményszintekhez képest. (Kivételt képez ez alól a Készenléti Rendőrség és főként a Személy-és Objektumvédelmi Igazgatóság meghatározott beosztásai: helikoptervezető, tűzszerész, kutyavezető, továbbá egyes parancsnoki munkakörök.)

Az alkalmasságvizsgálatok szempontjából a hivatásos állomány 4 korcsoportba került besorolásra:

  • 29 éves korig az I.,
  • 30-39 év között a II.,
  • 40-49 év között a III., míg
  • 50 év és a fölött a IV. korcsoportba.

Az új BM rendelet szerint 55 év felett a fizikai alkalmasságvizsgálat alól a rendvédelmi szerv vezetője felmentést adhat, de csak bizonyos beosztások esetében. A BM rendelet, illetve az ORFK utasítás alapján ezek legfőképp a vezetői (kapitányságvezető, osztályvezető) beosztások. Ugyanakkor a BM rendelet nem ad felmentési lehetőséget 55 éves kor felett sem a fizikai követelmények teljesítése alól a legtöbb alkalmasságvizsgálati kategória, így a beavatkozó, intézkedő szerepkört ellátó tiszti, tiszthelyettesi beosztások esetében. Márpedig a BM rendelet felhatalmazása alapján kiadott ORFK utasítás szerint a bűnügyi, közrendvédelmi és közlekedésrendészeti beosztotti állomány ebbe tartozik! A fizikai alkalmassági felmérésre tehát ugyan úgy kötelezett lesz az 51 és az 59 éves kolléga is, ráadásul a követelményszint mindkettőjük esetében ugyanaz, mert azonos korcsoportba (IV. korcsoport) vannak sorolva!

A fizikai alkalmasságvizsgálatot a rendvédelmi alkalmazotti, a munkavállalói, valamint a fizikai felmérőre nem kötelezett hivatásos kollégák is elvégezhetik.

A fizikai felméréshez kapcsolódó kedvezményeket (heti 2 óra sportcélú munkaidőkedvezmény, valamint évi 2 nap szolgálatmentesség) az új ORFK utasítás továbbra is biztosítja a fizikai alkalmasságvizsgálatot elvégzők részére.

Az időszakos alkalmasságvizsgálatok (egészségi, fizikai egyaránt) gyakoriságát a BM rendelet 29 éves korig 3 év, majd 30 éves kortól 2 évben határozza meg. Az időszakos fizikai alkalmasságvizsgálat gyakoriságát ugyanakkor a legtöbb beosztás (bűnügyi, közrendvédelmi, közlekedésrendészeti beosztotti) tekintetében az ORFK utasítás évente írja elő.

Az új BM rendelet szerint soron kívüli alkalmasságvizsgálatra van szükség, ha kétség merül fel a hivatásos állomány tagjának egészségi, pszichológiai vagy fizikai alkalmasságával kapcsolatban. A soron kívüli alkalmasságvizsgálatot az állományilletékes parancsnok rendeli el. A vizsgálatot kötelező elrendelni 90 nap egybefüggő egészségügyi szabadság elteltével, kivéve, ha arra várandósság, vagy gyermek ápolása miatt kerül sor.

Amennyiben a soron kívüli alkalmasságvizsgálat keretében első és másodfokon is alkalmatlan minősítés születik, úgy egészségi alkalmatlanság esetén FÜV eljárás indul, míg a pszichológiai vagy fizikai alkalmatlanság esetén egy háromfős bizottsági vizsgálatot folytatnak le. A bizottsági minősítés alkalmas, kategória-váltással alkalmas (más beosztásba helyezés lehetőségének megvizsgálása), illetve alkalmatlan megállapítással zárulhat. Ez utóbbi esetben a szolgálati viszony felmentéssel történő megszüntetésére kell intézkedni.

A személyügyi szerveknek 2021. január 15-ig állományparancsban kell minden hivatásos állományú kollégát tájékoztatniuk arról, hogy melyik alkalmasságvizsgálati kategóriába kerültek besorolásra a beosztásuk alapján. 2021. január 31-ig a következő időszakos alkalmasságvizsgálatok esedékességének évéről is minden hivatásos állományúnak tájékoztatást kell kapnia.

Az új BM rendelet egy külön fejezetet (IV. fejezet) szentel a rendvédelmi alkalmazotti állománynak, azonban a fejezet a rájuk vonatkozó szabályokat mégsem taglalja, sorolja fel, hanem csupán hivatkozik a 33/1998. (VI. 24.) NM rendeletre, melynek szabályait a rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban állókra alkalmazni rendeli. Lényeges, hogy az említett NM rendelet szerint az időszakos alkalmassági vizsgálatot évente szükséges elvégezni, vagyis a jelenlegi szabályozási állapot szerint gyakrabban, mint a hivatásos szolgálati jogviszonyban állók esetében.

Az új egészségügyi BM rendelet 2021. január 01-jével lép hatályba, azonban a még 2021. január 01. előtt indult, de 2020-ban másodfokú elbírálásra, illetve FÜV elrendelésre még nem került alkalmasságvizsgálatok tekintetében már az új rendelet szabályait kell alkalmazni.

FRSZ Jogsegélyszolgálat

Letölthető anyagok:

Archívum

Share This