logo

Kérdések és javaslatok a rendőrség állományának idei illetményemelésére

2021.01.26.

Az FRSZ megkereséssel fordult a Belügyminiszterhez és az ORFK vezetőjéhez annak tisztázása érdekében, hogy milyen intézkedéseket terveznek a rendőrség személyi állománya illetményének idei emelése érdekében.

A kérdés aktualitását számos tényező indokolja, mivel:

  • nem tudható, hogy tervezik-e emelni a 2008. január 01-je óta változatlanul 38.650 forintos illetményalapot?
  • nincs érdemi információ arról, hogy a tavaly 400 ezer forintra emelt cafetéria kerethez felzárkóztatják-e a rendőrségi dolgozók 2012-ben 200 ezer forintra csökkentett keretét, melynek összegét még adókkal és járulékokkal is megterhelik a jelenlegi szabályok?
  • nem tudható, hogy miért maradt el a tavaly januárban tett kormányzati bejelentések tényleges magvalósítása? Nevezetesen sor kerül-e a 2020. januártól bevezetett 10 %-os kiegészítő juttatás illetményrendszerbe történő beépítésére, és a BM vezetői által felvillantott 3 évente hat havi illetménynek megfelelő új juttatási forma bevezetésére.

Az tény, hogy:

  • idén 4 %-kal emelkedik a minimálbér,
  • tavaly az élelmiszerek ára (még a KSH szerint is) 4,9 %-kal emelkedett,
  • hogy a rendőri illetmények már nem csak az uniós bérektől vannak leszakadva, hanem a hazai átlagkeresetektől (mely a KSH szerint 2020. októberben bruttó 397 400 forint volt) is, sőt, újabban már az ALDI áruházlánc üzleteiben 8 órában dolgozó munkavállalók bérétől is! (Az ALDI-nál a kezdő bér ugyanis is idén januártól bruttó 335 700 forint, míg egy kezdő rendőr tiszthelyettes kezdő illetménye 242.336,- Ft, egy kezdő tiszté pedig 357.126,- Ft.)
  • a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak közül sokan még a tavalyra ígért 5 %-os illetményemelést sem kapták meg,
  • a rendőrség munkavállalói pedig évek óta legfeljebb a minimálbér emelésből részesülnek, érdemi emelést azonban nem kaptak.

Bőven lenne tehát miről tárgyalni! Rajtunk nem fog múlni! Ezért fordultunk a Belügyminiszterhez, és az Országos Rendőrfőkapitányhoz. Az alábbiakban olvasható megkereséseinkben az illetmények és más juttatások emelésén túl további javaslatokat is megfogalmaztunk.

A Belügyminiszternek írt megkeresésünk

Tisztelt Belügyminiszter Úr!

A rendőrség személyi állománya idei évi illetménye és béren kívüli juttatásai, valamint egyéb időszerű problémák tárgyában az alábbi megkereséssel fordulok Önhöz.

I. 2021. évi illetmények, juttatások

Tájékoztatást kérünk a rendőrség személyi állománya idei évi illetménye és béren kívüli juttatásai tekintetében tervezett, illetve várható intézkedésekről tagságunk informálása érdekében.

A kollégákat – foglalkoztatási jogviszonytól függetlenül – kiemelten foglalkoztatja, hogy jövedelmi viszonyaikat illetően milyen pozitív változásokra számíthatnak az idei évben.

A hivatásos szolgálati jogviszonyban állók vonatkozásában a legidőszerűbb rendezést igénylő kérdésnek a rendvédelmi illetményalap megemelését tartjuk. A 2015-2019 között végrehajtott átlag 50 %-os béremelés már a „béremelés” lezárásakor jelentősen elértéktelenődött, így napjainkra már haladéktalan megoldást igényel.

Ugyancsak központi kérdés, hogy a 2020. január 01-jével bevezetett 10 %-os kiegészítő juttatás még a tavalyi évben ígért illetményalapba történő beépítésére az idei évben végre sor kerül-e.

2021. évre vonatkozóan kezdeményezzük a rendvédelmi illetményalap megemelését, vagy a hivatásos állomány illemtényének egyéb más módon történő hatékony növelését.

Ugyancsak immár második éve várat magára a 3 évente 6 havi illetménynek megfelelő összegű külön juttatás bevezetése, jogi kodifikációja!

A rendvédelmi alkalmazottak részére még a 2019. február 01-jei jogállás változáskor a 2020-2022. évekre ígért 5-5 %-os illetményemelés a tavalyi évben sem valósult meg úgy, ahogy azt a kollégák várták, sőt sokan egyáltalán nem is részesültek emelésben, így az idei évben még jobban várják a kollégák az illetményüket érintő intézkedéseket.

A munkavállalók általános bérrendezése, valamint egyéb juttatásai – így különösen a korábbi közalkalmazotti jogviszonyból munkavállalóvá visszaminősítettek elvesztett jubileumi jutalom jogosultsága – is évek óta megoldatlan probléma. A munkajogviszonyban foglalkoztatottak, azon belül is kiemelten az informatikus munkakörben dolgozók illetményének központi megemelése mellett kezdeményezzük a megszűnt jubileumi jogosultság kompenzációjának megteremtését.

A teljes személyi állományt érintően időszerűnek tartjuk a cafetéria, valamint a bankszámla költségtérítés hozzájárulás éves keretösszegének megemelését. A cafetéria vonatkozásában a kollégák erre már a tavalyi évben is számítottak, mivel a jogszabályi alapját a kormány még 2020. év közben megteremtette, azonban az éves keretösszeg a rendőrségen nem változott.

Mindezekre tekintettel kérem szíves tájékoztatását arra vonatkozóan, hogy a személyi állomány 2021. évi illetménye és juttatásai tekintetében milyen pozitív változások várhatók, mind azok mértékét, mind a végrehajtás időpontját illetően. Tájékoztatást kérünk továbbá arra vonatkozóan, hogy az említett tárgykörökben a tárca élt-e és milyen előterjesztéssel, és hogy azok tekintetében mi várható.

Természetesen tudatában vagyunk annak, hogy a Belügyminisztérium vezetése maximálisan elismeri a kollégák példaértékű helytállását, amiről a személyi állomány tagjai az immár egy éve tartó koronavírus világjárvány miatt fennálló veszélyhelyzetben a rendőrségre háruló feladatok teljesítése során nap mint nap tanúsítanak, de az erkölcsi megbecsüléshez anyagi ellentételezésnek is társulnia kellene. A kollégák 2019. év végén részesültek utoljára érdemi anyagi elismerésben, azóta azonban eltelt több mint egy év, a feladatok, kötelezettségek és a velük szemben támasztott elvárások nőttek, de az azzal arányban álló pénzbeli kompenzációt hiányoljuk. Mind a kollégákat, mind szakszervezetünket elszomorít az, hogy – nem elvitatva a honvédség szerepét és munkájukat – a médiában a honvédelmi tárcánál az idei évben számos plusz juttatás (10 %-os bérkiegészítés a hivatásos, szerződéses, illetve önkéntes tartalékos, 5 %-os béremelés a honvédelmi alkalmazottaknak; 3 évente 6 havi illetménynek megfelelő összegű külön juttatás a katonáknak, hogy a legfontosabbakat említsük a tárca részéről a közmédiában elhangzott bejelentések közül) biztosításáról hallani, míg a rendőrök, a rendőrségi dolgozók anyagi megbecsülése egyelőre változatlanul csak ígéret!

II. Egyéb, rendezést igénylő problémák

A koronavírus-fertőzés veszélynek kitett körülmények között szolgálatot teljesítő állományra nézve kérjük bevezetni a veszélyességi pótlék folyósítását.

A veszélyességi pótlék nem csak a hivatásos, hanem más foglalkoztatási jogviszonyban állók tekintetében is felülvizsgálatot és jogi kodifikációt indokol: lőkiképzők, fegyvermesterek, illetve a korábban már többször felterjesztett KR Légirendészet mérnöki, szerelői állománya.

A „civil” állománykategóriákat illetően egyéb juttatások (nyelvpótlék, jubileumi jutalom) átfogó felülvizsgálatát és kiterjesztését javasoljuk: a nyelvpótlék folyósítása a rendőrség nem hivatásos szolgálati jogviszonyban álló, de munkakörüknél fogva a nyelvhasználatot igénylő foglalkozások esetében is indokolt, a hivatásosokéval arányos díjazással (pl. hívásfogadó központok dolgozói).

Ugyancsak kezdeményezzük a jogi szabályozást a Hszt.-ben ugyan nevesített, de végrehajtási rendelet hiányában a gyakorlatban nem létező „preferált települési pótlék” vonatkozásában.

Indítványozzuk, hogy a szolgálati járandóság folyósítása mellett iskolaőrként dolgozó kollégák szolgálati járandósága az önkéntes tartalékos katonai szolgálatot vállalókhoz hasonlóan mentesüljön az Szja. levonás (jelenleg 15%) alól.

A napokban jelent meg az 2/2021. (I. 14.) BM rendelet, ami egyebek között a gyógyító-megelőző ellátás, az ideiglenes szolgálat,- illetve keresőképtelenség, valamint a FÜV eljárás rendje tekintetében felváltotta az 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendeletet a rendvédelmi szervek vonatkozásában. A január 15-től érvényesülő jogi szabályozásban álláspontunk szerint joghézag mutatkozik, mivel pl. a gyógyító-megelőző ellátás tekintetében a BM rendelet a munkajogviszonyban állókat sem külön, sem a „személyi állomány” gyűjtőfogalmán belül nem nevesíti. De ugyanez sajnos elmondható a szolgálati járandóságban részesülőkről is, mert kifejezetten ezt a fogalommeghatározást és így külön ezt a személyi kört sem nevesíti az új BM rendelet.

A munkavállalói állományt az ideiglenes keresőképtelenség elbírálásnak rendje tekintetében sem nevesíti külön az új BM rendelet, ily módon álláspontunk szerint e körben is joghézag áll fenn.
A leírtakra figyelemmel kezdeményezzük a 2/2021. (I. 14.) BM rendelet felülvizsgálatát, illetve szükséges korrekcióját.

Mindezek mellett továbbra is változatlanul fenntartjuk a 2019 óta már több alkalommal, legutóbb 2020. március 2-án előterjesztett, rendezésre nem került indítványainkat, javaslatainkat, melyeket jelen levelünkhöz ismételten csatolunk.

Tisztelt Belügyminiszter Úr!

Sajnálatosnak tartjuk, hogy a belügyi tárcával történő érdekegyeztetés gyakorlatilag már évek óta nem működik megfelelően, a BÉT többszöri kezdeményezésünkre sem került összehívásra, utoljára 2019-ben, közel két évvel ezelőtt ülésezett.
Kezdeményezzük, hogy a munkáltatói illetve az érdekképviseleti oldal a jövőben, így már az idei évben is rendszeresen és konstruktívan működjön együtt a személyi állomány érdekében, mivel a kollégák hangulata a munka hatékonyságára is nagy mértékben kihat.

Budapest, 2021. január 19.

Tisztelettel:

Pongó Géza sk.
főtitkár

Az ORFK vezetőjének írt megkeresésünk

Tisztelt Tábornok Úr!

A rendőrség személyi állománya idei évi illetménye és béren kívüli juttatásai tekintetében tervezett, illetve várható intézkedésekről kérjük szíves tájékoztatását tagságunk informálása céljából.

A kollégákat – foglalkoztatási jogviszonytól függetlenül – kiemelten foglalkoztatja, hogy jövedelmi viszonyaikat illetően milyen pozitív változásokra számíthatnak az idei évben.

A hivatásos szolgálati jogviszonyban állók vonatkozásában a legidőszerűbb rendezést igénylő kérdésnek a rendvédelmi illetményalap megemelését tartjuk. A 2015-2019 között végrehajtott átlag 50 %-os béremelés már a „béremelés” lezárásakor jelentősen elértéktelenődött.

Ugyancsak központi kérdés, hogy a 2020. január 01-jével bevezetett 10 %-os kiegészítő juttatás még a tavalyi évben ígért illetményalapba történő beépítésére az idei évben végre sor kerül-e?!

2021. évre vonatkozóan kezdeményezzük a rendvédelmi illetményalap megemelését, vagy a hivatásos állomány illemtényének egyéb más módon történő hatékony növelését.

Ugyancsak immár második éve várat magára a 3 évente 6 havi illetménynek megfelelő összegű külön juttatás bevezetése, jogi kodifikációja!

A rendvédelmi alkalmazottak részére még a 2019. február 01-jei jogállás változáskor a 2020-2022. évekre ígért 5-5 %-os illetményemelés a tavalyi évben sem valósult meg úgy, ahogy azt a kollégák várták, sőt sokan egyáltalán nem is részesültek emelésben, így az idei évben még jobban várják a kollégák az illetményüket érintő intézkedéseket.

A munkavállalók általános bérrendezése, valamint egyéb juttatásai – így különösen a korábbi közalkalmazotti jogviszonyból munkavállalóvá visszaminősítettek elvesztett jubileumi jutalom jogosultsága – is évek óta megoldatlan probléma. A munkajogviszonyban foglalkoztatottak, azon belül is kiemelten az informatikus munkakörben dolgozók illetményének központi megemelése mellett kezdeményezzük a megszűnt jubileumi jogosultság kompenzációjának megteremtését.

A teljes személyi állományt érintően időszerűnek tartjuk a cafetéria, valamint a bankszámla költségtérítés hozzájárulás éves keretösszegének megemelését. A cafetéria vonatkozásában a kollégák erre már a tavalyi évben is számítottak, mivel a jogszabályi alapját a kormány még 2020. év közben megteremtette, azonban az éves keretösszeg a rendőrségen nem változott.

Tisztelt Főkapitány Úr!

Kérem szíves tájékoztatását arra vonatkozóan, hogy a személyi állomány 2021. évi bérrendezése körében a rendőrség vezetése milyen intézkedéseket tett, illetve kezdeményezett a belügyi tárca irányába, illetve, hogy a rendőrség milyen információkkal rendelkezik a személyi állomány anyagi helyzetét érintően az idei évben várható változásokat illetően.

Természetesen tudatában vagyunk annak, hogy a rendőrség vezetése maximálisan elismeri a kollégák példaértékű helytállását, amiről a személyi állomány tagjai az immár egy éve tartó koronavírus világjárvány miatt fennálló veszélyhelyzetben a rendőrségre háruló feladatok teljesítése során nap mint nap tanúsítanak, de az erkölcsi megbecsüléshez anyagi ellentételezésnek is társulnia kellene. A kollégák 2019. év végén részesültek utoljára érdemi anyagi elismerésben, azóta azonban eltelt több mint egy év, a feladatok, kötelezettségek és a velük szemben támasztott elvárások nőttek, de az azzal arányban álló pénzbeli kompenzációt hiányoljuk. Mind a kollégákat, mind szakszervezetünket elszomorít az, hogy – nem elvitatva a honvédség szerepét és munkájukat – a médiában a honvédelmi tárcánál az idei évben számos plusz juttatás (10 %-os bérkiegészítés a hivatásos, szerződéses, illetve önkéntes tartalékos, 5 %-os béremelés a honvédelmi alkalmazottaknak; 3 évente 6 havi illetménynek megfelelő összegű külön juttatás a katonáknak, hogy a legfontosabbakat említsük a tárca részéről a közmédiában elhangzott bejelentések közül) biztosításáról hallani, míg a rendőrök, a rendőrségi dolgozók anyagi megbecsülése egyelőre változatlanul csak ígéret!

Tisztelt Tábornok Úr!

Bízunk benne, hogy a kollégák számára kedvező választ kapunk a fenti kérdéseinkre.
Tájékoztatom, hogy a fent leírtak kapcsán a Belügyminisztérium vezetéséhez is megkereséssel fordulunk.

Bízunk abban, hogy az idei évben rendszeres és hatékony érdekegyeztetésre kerül sor a munkáltató és az érdekképviseletek között.

Budapest, 2021. január 19.

Tisztelettel:

Pongó Géza sk.
főtitkár

Archívum

Share This