logo

Szolgálati törvény módosítás illetményemelés nélkül

2021.03.02.

A szolgálati törvény legújabb módosításának tervezetében nem szerepel az illetmények tavaly ígért rendezése, és egy betű sincs benne az idei illetményemelésről! Ezzel szemben az ideiglenes átrendelés időtartamát évi 30 napról 60 napra javasolja felemelni a tervezet. Mindezt, az állomány szűkebb rétegeit érintő néhány kedvezőbb szabály kíséretében tervezik benyújtani az Országgyűlésnek.

 

FRSZ vélemény a Hszt. módosításról

Zsinka András úrnak,
személyügyi helyettes államtitkár
Belügyminisztérium

B u d a p e s t

Tisztelt helyettes államtitkár úr!

A BÉT titkára által részünkre véleményezésre megküldött, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (Hszt.) egyes rendelkezéseit módosító tervezettel (a továbbiakban: Tervezet) kapcsolatos észrevételeinkről az alábbiakban tájékoztatom.

A tervezet ugyan több, a jelenlegihez képest kedvezőbb szabályt is rögzít (mint pl. a rendvédelmi egészségkárosodási ellátás számítási alapjának további 2 sávval történő kibővítése; a könnyített szolgálatot ellátók díjazásának korrekciója /a 10 %-os csökkentés alapillemtényről beosztási illetményre szorítása/; a teljesítményértékelés elvégzése előtt leszerelős teljesítményjuttatásban részesítésének jogi kodifikációja; rendvédelmi alkalmazottak életkorhoz igazított további pótszabadságban részesítése), azonban ezek jellemzően csak egy szűk személyi réteget érintik.

A Tervezet ugyan az 50. életévüket betöltött rendvédelmi alkalmazottak részére évi 3 nap pótszabadságot biztosít, de ez álláspontunk szerint nincs arányban a korábbi közalkalmazotti jogviszony megszüntetésével elvesztett/elvett pótszabadság mértékével: a jellemzően „A” besorolási kategóriában lévő, 50. életévnél idősebb kollégák éves szabadsága a Tervezet szerinti módosítással 25 napról 28 napra emelkedne, holott adott esetben a Kjt. idején 34 nap szabadságnappal is rendelkeztek! A Riasz. jogállás átalakítás óta folyamatosan szorgalmazott, a rendvédelmi alkalmazottak pótszabadságának elfogadható szintre emelését ezért továbbra is indítványozzuk, a Tervezet szerinti változtatását nem tartjuk elegendőnek!

Az előzőekben említett, szűk személyi kört érinti, illetve véleményünk szerint nem elégséges pozitív változtatás mellett ugyanakkor a Tervezet olyan, a jelenlegihez képest kedvezőtlenebb szabályt vezetne be a hivatásos szolgálati jogviszonyban állókra nézve, vagyis széles személyi kört érintően, mint az ideiglenes átrendelés jelenlegi évi 30 napról 60 napra történő felemelése! Ezzel természetesen nem értünk egyet, mivel egyrészt azon túl, hogy az évi kb. 2 hónap időtartamú kinevezéstől eltérő foglalkoztatás példa nélküli a foglalkoztatási jogviszonyok sorában; a jelenlegi 1 hónap időtartamú ideiglenes átrendelés megduplázása véleményünk szerint megkérdőjelezi az „ideiglenesség” fogalmát is. Mindezek túl a dolgozói érdekek is sérülnek azáltal, hogy a Hszt. az ideiglenes átrendelés esetére kizárja az illetményen felüli díjazásban részesítést!

Hiányoljuk, hogy a folyamatos, illetve többszöri szakszervezeti kezdeményezéseink ellenére, a személyi állomány széles körét érintő indítványaink ismételten figyelmen kívül maradtak, mint a:

 • hivatásos állomány 2020.01.01-től BM rendeleti szinten bevezetett 10 %-os kiegészítő juttatásának illetménybe történő beépítése (erre pedig a minisztérium is ígéretet tett);
 • ugyancsak a hivatásos állomány 3 évente 6 havi külön juttatásban részesítése, amire szintén ígéretet tett a minisztérium, de 2019. december óta nem láttunk erre vonatkozó indítványt, előterjesztést;
 • nyugdíj előtti rendelkezési állomány életkori határának (jelenleg az öregségi nyugdíjkorhatárt megelőző 5 év) növelése;
 • szolgálati időpótlék (korpótlék) sávozásának kibővítése (jelenleg 10 évről indul, de már 5 év szolgálati időtől indokoltnak tartjuk a hivatásos szolgálat pénzbeli ellentételezését);
 • cafetéria közterheinek munkavállalókra történő terhelésének eltörlése: a hatályos szabályozás szerint az éves keretösszegből a kollégák a gyakorlatban kevesebb összeget költhetnek el, mivel a kapott juttatás bruttó összegének még a közterheket is fedeznie kell!;
 • megbízási díj beszámítása a távolléti díj összegébe;
 • átrendelés esetén az átrendelés szerint irányadó hivatásos pótlék folyósítása;
 • gyermeket nevelők részére (egyedülálló szülők, illetve mindkét szülő hivatásos) könnyítések a szolgálati feladatok ellátása során (24 órás, illetve éjszakai szolgálatba beosztás, pihenőidőből/pihenőnapról be- illetve visszarendelés, készenlét elrendelés esetére könnyítések);
 • veszélyességi pótlék bevezetése mind a hivatásos, mind a rendvédelmi alkalmazotti állományra;
 • preferált települési pótlék törvényi lehetőségének gyakorlati végrehajtása.
  hogy csak a leglényegesebb és legégetőbb, rendezést igénylő problémákat említsük.

B u d a p e s t, 2021. március 01.

Tisztelettel:

Pongó Géza főtitkár sk.

Archívum

Share This